3. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTROV - 2023

ostrov-logo.png (83 KB)Vážená paní, vážený pane, svolávám 3. řádné zasedání
Zastupitelstva města Ostrov
v řádném termínu ve středu 26. dubna 2023 od 12.00 hod.
v zastupitelském sále MěÚ Ostrov


Program:

 1. Kontrola plnění usnesení
 2. Změna Statutu a Pravidel fondů (Fond rozvoje a rezerv, Fond budoucnosti, Sociální fond)
 3. Závěrečný účet města za rok 2022, příděl prostředků do fondů města a účetní závěrka k 31. 12. 2022
 4. Navýšení příspěvku zřizovatele na 55. ročník FOH pro DK Ostrov
 5. Příspěvek zřizovatele základním školám v Ostrově na udržitelnost Projektu Rekonstrukce a vybavení učebny technických a řemeslných oborů a zajištění bezbariérovosti z programu IROP
 6. Navýšení příspěvku zřizovatele pro MěK – nový pracovník
 7. Rozpočtová opatření
 8. Žádost o prominutí sankce za nedodržení podmínek z poskytnuté finanční podpory bytové výstavby
 9. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby
 10. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na obnovu objektů v historickém jádru města
 11. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Ostrov z oblasti zdravotnictví, prevence sociálně patologických jevů a ze sociální a humanitární pro rok 2023 – veřejnoprávní smlouvy
 12. Program podpory a rozvoje sociálních služeb pro rok 2023 – programové dotace
 13. Žádosti o podporu v rámci „Motivačního systému podpory pro zajištění ambulantní lékařské péče ve městě Ostrov“
 14. Souhlas s poskytnutím individuálních dotací
 15. Podpora sportovních, kulturních a zájmových aktivit – veřejnoprávní smlouvy
 16. Souhlas s poskytnutím finančního daru obci Stráž nad Ohří
 17. Změna v zastoupení města v Občanské kontrolní komisi při Správě úložišť radioaktivních od­padů
 18. Změna zástupce města v orgánech některých společností, v nichž má město zastoupení
 19. Změny v orgánech Nadačního fondu Srdce pro Ostrov
 20. Občan města roku 2022
 21. Schválení OZV, kterou se vydává Požární řád města Ostrov
 22. Schválení OZV o nočním klidu
 23. Příspěvek Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech na realizaci investiční akce Ostrov, Vykmanov – tlaková kanalizace, odbočky přípojek k jednotlivým nemovitostem
 24. Prodej části pozemku p. č. 398/7 a části pozemku p. č. 181/2, vše v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova
 25. Prodej pozemku p.č. 5/2 a části p.č. 466 k.ú. Dolní Žďár u Ostrova
 26. Využití předkupního práva na ¼ pozemku st. p.č. 1536
 27. Souhlas se změnou zápisu nemovité věci v KN a vznikem SVJ – bytový dům č.p. 1347, Ostrov
 28. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o bezúplatném převodu stavby „Propojovací chodník areál TGM východ, k.ú. Dolní Žďár u Ostrova“
 29. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu rozpočtu PO a zprávy z výborů
obcan-ZM-3-Bod-5-Kosilka-prispevek-zrizovatele-zakladnim-skolam-v-ostrove-n.pdf
obcan-ZM-3-Bod-6-Kosilka-navyseni-prispevku-zrizovatele-pro-mek-novy-pracov.pdf
obcan-ZM-3-Bod-7-Kosilka-rozpoctova-opatreni.pdf
obcan-ZM-3-Bod-10-Kosilka-smlouva-o-poskytnuti-financni-podpory-na-obnovu-ob.pdf
obcan-ZM-3-Bod-27-Kosilka-souhlas-se-zmenou-zapisu-nemovite-veci-v-kn-a-vzni.pdf
obcan-ZM-3-Bod-21-Kosilka-schvaleni-ozv-kterou-se-vydava-pozarni-rad-mesta-o.pdf
obcan-ZM-3-Bod-12-Kosilka-program-podpory-a-rozvoje-socialnich-sluzeb-pro-ro.pdf
obcan-ZM-3-Bod-2-Kosilka-zmena-statutu-a-pravidel-fondu-fond-rezerv-a-rozvo.pdf
obcan-ZM-3-Bod-3-Kosilka-zaverecny-ucet-mesta-za-rok-2022-pridel-prostredku.pdf
obcan-ZM-3-Bod-17-Kosilka-zmena-v-zastoupeni-mesta-v-obcanske-kontrolni-komi.pdf
obcan-ZM-3-Bod-15-Kosilka-podpora-sportovnich-kulturnich-a-zajmovych-aktivit.pdf
obcan-ZM-3-Bod-24-Kosilka-prodej-casti-pozemku-p-c-398-7-a-casti-pozemku-p-c.pdf
obcan-ZM-3-Bod-20-Kosilka-obcan-mesta-roku-2022.pdf
obcan-ZM-3-Bod-23-Kosilka-prispevek-vodohospodarskemu-sdruzeni-obci-zapadnic.pdf
obcan-ZM-3-Bod-4-Kosilka-navyseni-prispevku-zrizovatele-na-55-rocnik-foh-pr.pdf
obcan-ZM-3-Bod-19-Kosilka-zmeny-v-organech-nadacniho-fondu-srdce-pro-ostrov.pdf
obcan-ZM-3-Bod-25-Kosilka-prodej-pozemku-p-c-5-2-a-casti-p-c-466-k-u-dolni-z.pdf
obcan-ZM-3-Bod-9-Kosilka-smlouvy-o-poskytnuti-financni-podpory-bytove-vysta.pdf
obcan-ZM-3-Bod-16-Kosilka-souhlas-s-poskytnutim-financniho-daru-obci-straz-n.pdf
obcan-ZM-3-Bod-8-Kosilka-zadost-o-prominuti-sankce-za-nedodrzeni-podminek-z.pdf
obcan-ZM-3-Bod-22-Kosilka-schvaleni-ozv-o-nocnim-klidu.pdf
obcan-ZM-3-Bod-14-Kosilka-souhlas-s-poskytnutim-individualnich-dotaci.pdf
obcan-ZM-3-Bod-28-Kosilka-uzavreni-smlouvy-o-uzavreni-budouci-smlouvy-o-bezu.pdf
obcan-ZM-3-Bod-18-Kosilka-zmena-zastupce-mesta-v-organech-nekterych-spolecno.pdf
obcan-ZM-3-Bod-26-Kosilka-vyuziti-predkupniho-prava-na-1-4-pozemku-st-p-c-15.pdf
obcan-ZM-3-Bod-13-Kosilka-zadosti-o-podporu-v-ramci-motivacniho-systemu-podp.pdf
obcan-ZM-3-Bod-11-Kosilka-poskytnuti-individualnich-dotaci-z-rozpoctu-mesta-.pdf
obcan-ZM-3-Bod-1-Kosilka-kontrola-plneni-usneseni.pdf
obcan-ZM-3-Bod-29-Kosilka-informace-starosty-prezkum-hospodareni-dk-dotazy-c.pdf
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...