KDE ŘEŠIT POŽADAVKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ?

Pokud máte poškozenou nádobu na směsný komunální odpad (dále SKO), chybí na ní svozová známka (je to cenina) nebo je svozová známka poškozená, nebo pokud Vám nádobu na SKO nevyvezla svozová firma v den svozu, či ji nepostavila zpět na své místo, pak volejte přímo na svozovou firmu Marius Pedersen, a.s.

Tel: 493 647 411. Nebo pište na e-mail: mpostrov@mariuspedersen.cz

Pokud máte poškozenou nádobu na bioodpad (dále BIO), nebo pokud Vám nádobu na BIO nevyvezla svozová firma v den svozu, či ji nepostavila zpět na své místo, pak volejte přímo na svozovou firmu Marius Pedersen, a.s. 

Tel: 493 647 411. Nebo pište na e-mail: mpostrov@mariuspedersen.cz

Chcete-li snížit četnost vývozu SKO nebo velikost nádoby na SKO zmenšit, lze toto provést pouze 2× ročně, vždy k výročí platby. Avšak žádost snížení četnosti svozu či velikosti nádoby musí být zaslána nejpozději 2 měsíce před tímto datem, tedy nejpozději do 30.5. resp. 30.11.a to na Město Ostrov, Odbor finanční a školství (dále OFŠ). Je nutné upozornit, že po této změně bude naplněnost nádoby sledována a v případě přeplňování bude nařízeno vrácení k původní velikosti nádoby či četnosti svozu.

e-mail: podatelna@ostrov.cz nebo adragounova@ostrov.cz

Chcete-li zvýšit četnost svozu SKO nebo mít větší nádobu na SKO, pak je nutné požádat o změnu na OFŠ, který má na starosti agendu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Požadavek zde bude zapsán a poté zaslán na svozovou firmu.

e-mail: podatelna@ostrov.cz nebo adragounova@ostrov.cz

Pokud chcete požádat o přistavení nádoby na BIO, pošlete svou žádost na e-mail: podatelna@ostrov.cz nebo pniederhafnerova@ostrov.cz

Při každém zaslaném požadavku uvádějte, prosíme, jméno, adresu a tel. kontakt na Vás.

A ještě malé shrnutí Vašich povinností spojených se svozem SKO. Je potřeba zajistit svozové službě volný přístup ke sběrným nádobám na sběrném místě tak, aby vzdálenost od sběrného místa od možného přiblížení k sběrnému vozu nebyla delší než 5 metrů, zajistit tedy zaměstnancům svozové firmy přístup z veřejné komunikace ke stanovištím nádob a možnost manipulace s nimi. Sběrným místem se zde rozumí místo na veřejném prostranství, nikoliv soukromý pozemek. Nádoby by měly být rovněž v den svozu odemčeny v případě, že je máte osazeny uzamykacím systémem/zámkem. Svozový čas probíhá od 06:00 hod. do 22:00 hod. Každý je povinen odkládat do sběrných nádob pouze ten druh komunálního odpadu, pro který jsou dané sběrné nádoby určeny a takto označeny. V žádném případě nesmí do nádob odkládat žhavý či horký popel, suť, zeminu, nebezpečné složky komunálního odpadu, kapalné odpady, předměty s charakterem objemného odpadu atd. Sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Občan je povinen řádně pečovat o nádoby ve výpůjčce (většina nádob je ve vlastnictví svozové firmy), je povinen je udržovat ve stavu způsobilém k obvyklému užívání, pro které jsou určeny a v případě jejich ztráty, poškození nebo znehodnocení, prokáže-li se zavinění občanem, uhradit vlastníkovi nádob způsobenou škodu.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...