5. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTROV - 2024

ostrov-logo.png (83 KB)Vážená paní, vážený pane,
svolávám 5. řádné jednání Zastupitelstva města Ostrov
v řádném termínu na středu 19. června 2024 od 15.00 hod.
v zastupitelském sále MěÚ Ostrov
Program jednání:


A) Zahájení

1. Schválení programu ZM

B) Kontrola plnění usnesení
2. Kontrola plnění usnesení

C) Odbor finanční a školství
3. Rozpočtová opatření
4. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby

D) Odbor kancelář starosty a vnitřní správy
5. Souhlas s poskytnutím finančního daru obci Stráž nad Ohří
6. Odvolání a jmenování člena Finančního výboru
7. Změna zástupce města v orgánech některých společností, v nichž má město zastoupení
8. Změny v orgánech Nadačního fondu Srdce pro Ostrov

E) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
9. Aktualizace Programu podpory a rozvoje sociálních služeb – programové dotace
10. Informace k možnému vzniku sociálně terapeutických dílen na území města Ostrov a spolufinancování této služby ze strany města Ostrov

F) Odbor majetku města
11. Prodej části pozemku p. č. 1/1 a části pozemku p. č. 1/9, k. ú. Mořičov
12. Prodej části pozemku p. č. 2727/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří
13. Prodej pozemků p. č. 977/12 a 2670/4, oba v k. ú. Ostrov nad Ohří
14. Výkup st. p. č. 990, jehož součástí je stavba bez čp/če – garáž v k. ú. Ostrov nad Ohří
15. Využití předkupního práva ke st. p. č. 1870 a 1871, oba Ostrov nad Ohří
16. Prodej části pozemku p. č. 173/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří
17. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti II , práva stezky a cesty, mezi městem Ostrov a společností Apartmány pod horami s.r.o.
18. Bezúplatný převod pozemků k. ú. Ostrov nad Ohří z vlastnictví Města Ostrov do vlastnictví Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
19. Prodej pozemku p. č. 31/4 v k. ú. Vykmanov u Ostrova

G) Informace starosty
20. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu rozpočtu PO a zprávy z výborů


Mgr. Lukáš Lerch v.r.
starosta města


Vážení kolegové, dovoluji si vás požádat, abyste veškeré dotazy, které vás při studování materiálů napadnou,
směřovali k mým rukám nebo je zanechali na sekretariátu tak, abych byl schopen zajistit kvalifikovanou odpověď před ZM.

obcan-ZM-5-Bod-1-Kosilka-schvaleni-programu-zm.pdf
obcan-ZM-5-Bod-2-Kosilka-kontrola-plneni-usneseni.pdf
obcan-ZM-5-Bod-3-Kosilka-rozpoctova-opatreni.pdf
obcan-ZM-5-Bod-4-Kosilka-smlouvy-o-poskytnuti-financni-podpory-bytove-vysta.pdf
obcan-ZM-5-Bod-5-Kosilka-souhlas-s-poskytnutim-financniho-daru-obci-straz-n.pdf
obcan-ZM-5-Bod-6-Kosilka-odvolani-a-jmenovani-clena-financniho-vyboru.pdf
obcan-ZM-5-Bod-7-Kosilka-zmena-zastupce-mesta-v-organech-nekterych-spolecno.pdf
obcan-ZM-5-Bod-8-Kosilka-zmeny-v-organech-nadacniho-fondu-srdce-pro-ostrov.pdf
obcan-ZM-5-Bod-9-Kosilka-aktualizace-programu-podpory-a-rozvoje-socialnich-.pdf
obcan-ZM-5-Bod-10-Kosilka-informace-k-moznemu-vzniku-socialne-terapeutickych.pdf
obcan-ZM-5-Bod-11-Kosilka-prodej-casti-pozemku-p-c-1-1-a-casti-pozemku-p-c-1.pdf
obcan-ZM-5-Bod-12-Kosilka-prodej-casti-pozemku-p-c-2727-1-v-k-u-ostrov-nad-o.pdf
obcan-ZM-5-Bod-13-Kosilka-prodej-pozemku-p-c-977-12-a-2670-4-oba-v-k-u-ostro.pdf
obcan-ZM-5-Bod-14-Kosilka-vykup-st-p-c-990-jehoz-soucasti-je-stavba-bez-cp-c.pdf
obcan-ZM-5-Bod-15-Kosilka-vyuziti-predkupniho-prava-ke-st-p-c-1870-a-1871-ob.pdf
obcan-ZM-5-Bod-16-Kosilka-prodej-casti-pozemku-p-c-173-1-v-k-u-ostrov-nad-oh.pdf
obcan-ZM-5-Bod-17-Kosilka-uzavreni-smlouvy-o-zrizeni-sluzebnosti-ii-prava-st.pdf
obcan-ZM-5-Bod-18-Kosilka-bezuplatny-prevod-pozemku-k-u-ostrov-nad-ohri-z-vl.pdf
obcan-ZM-5-Bod-19-Kosilka-prodej-pozemku-p-c-31-4-v-k-u-vykmanov-u-ostrova.pdf
obcan-ZM-5-Bod-20-Kosilka-informace-starosty-dotazy-clenu-zm-zmeny-v-rozpisu.pdf
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...