OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Poučení o zpracování osobních údajů

Město Ostrov zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení“).
V tomto dokumentu shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které v souvislosti s vykonávanými agendami zpracovává město Ostrov.

Správce osobních údajů

Město Ostrov se sídlem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ 00254843, DIČ CZ00254843, telefon: 354 224 999, e-mail: podatelna@ostrov.cz, webové stránky www.ostrov.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla jmenována Ing. Lea Lincová, tel. 354 224 828, e-mail: poverenec@ostrov.cz

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Město Ostrov zpracovává osobní údaje poskytnuté mu občany nebo získané ze základních registrů ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména: jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, adresa doručovací, telefonní číslo, e-mailová adresa, osobní a rodinný stav, údaj o pohlaví, číslo bankovního účtu. Ze zvláštních kategorií osobních údajů pak vlastnoruční podpis, otisk prstu pro potřeby vydání cestovního dokladu.

Osobní údaje město Ostrov zpracovává pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro řádný výkon jeho povinností a pro řádné splnění požadavků subjektů údajů.


Účel zpracování osobních údajů a právní titul pro zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění řádného výkonu činností v rámci přenesené nebo samostatné působnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Podrobný přehled zajišťovaných činností (agend) je k dispozici na jednotlivých odborech.

Právními důvody zpracování osobních údajů jsou:

  1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
  2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
  3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
  4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
  5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
  6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.


Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů nebo ze základních registrů (zákon č. 111/2009 Sb.)

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případě, že město Ostrov zpracovává osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, má subjekt údajů právo tento svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to zcela nebo i částečně. Ode dne, kdy je odvolání souhlasu městu Ostrov doručeno, může zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní titul zpracování, tj. zejména při plnění právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo město Ostrov prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Osobní údaje jsou zpracovávány v písemné nebo elektronické podobě. Osobní údaje mohou pro město Ostrov zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými město jako správce osobních údajů uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro město Ostrov.

Zajištění ochrany osobních údajů

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a město Ostrov disponuje kontrolními, technickými i bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální ochranu zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.
Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou mu to určuje příslušný právní titul zpracování. Po ukončení zpracování budou osobní údaje archivovány v souladu s platným Spisovým a skartačním řádem Městského úřadu Ostrov.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje město Ostrov zpracovává, přiznává obecné nařízení vedle práv již výše uvedených také zejména práva uvedená dále.

Právo na přístup k osobním údajům: subjekt údajů má právo získat od města Ostrov potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: subjekt údajů má právo (v případech stanovených obecným nařízením) požádat město Ostrov o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů městem Ostrov.

Právo vznést námitku: subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro oprávněné zájmy města Ostrov nebo jiných osob; oprávněnými zájmy mohou být zejména případy ochrany práv a právních nároků města Ostrov.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu: subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno obecné nařízení. Tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...