NÁPLŇ PRÁCE OKSVS

Podrobné informace o náplni činnosti odboru

Sekretariát starosty a místostarosty

 • vede evidenci všech uzavřených smluv
 • zajišťuje servis starostovi města a místostarostovi dle jejich požadavků (sleduje časový rozvrh, přijímání návštěv atd.)
 • zajišťuje úkoly, vyplývající ze zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, a úkoly spojené s dodržováním veřejného pořádku
 • plní úkoly vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zajišťuje úkoly spojené s volbou přísedících soudů

Sekretariát tajemníka a vedoucího kanceláře starosty

 • vede spisovou agendu starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ
 • zajišťuje zápisy z jednání RM a ZM včetně usnesení
 • vede evidenci usnesení přijatých RM a ZM a sleduje kontrolu jejich plnění
 • provádí kontrolu předávaných materiálů pro RM a ZM po formální stránce, včetně včasného předkládání

Úsek sponzorství

 • zajišťuje agendu spojenou s poskytováním sponzorských příspěvků – přijímá žádosti o sponzorské dary města a na základě jednání sponzorské komise podává o nich návrhy do RM a ZM, kontroluje doklady o čerpání příspěvků

Úsek legislativní

 • řeší a vyřizuje závažné stížnosti a oznámení ve smyslu vnitřní směrnice MěÚ o vyřizování stížností
 • vede centrální evidenci stížností i v elektronic­ké podobě
 • poskytuje jednoduché právní poradenství
 • poskytuje legislativní metodickou pomoc v rozmezí věcné příslušnosti MěÚ
 • připravuje návrhy právních předpisů obce v přenesené a samostatné působnosti
 • vede evidenci všech OZV města a nařízení města, přehledy o orgánech města
 • vede archivaci sbírky zákonů a dalších právních předpisů, souvisejících s činností MěÚ
 • zajišťuje dodržování předpisů o státních symbolech na území města a zabezpečuje náležitosti městských symbolů
 • informuje zaměstnance MěÚ o legislativních změnách souvisejících s činností MěÚ
 • komunikuje s Krajským úřadem v Karlových Varech, ministerstvem vnitra, soudy (včetně Ústavního soudu ČR) a dalšími institucemi dle aktuální potřeby a situace

Úsek krizového řízení, požární ochrany a bezpečnosti práce

 • zajišťuje připravenost obce na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva
 • zajišťuje varování, evakuace a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím a podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce
 • připravuje a podílí se na organizaci hospodářských opatření pro krizové stavy a plnění úkolů uložených krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek
 • zabezpečuje přípravu a provedení krizových opatření v podmínkách obce
 • zajišťuje součinnost a spolupráci obce s Hasičským záchranným sborem kraje, Policií české republiky, zdravotní záchrannou službou a ostatními složkami integrovaného záchranného systému při přípravě a provedení krizových opatření v podmínkách obce
 • zabezpečuje rozpracování úkolů krizového plánu kraje do krizového plánu obce s rozšířenou působností
 • zajišťuje realizaci opatření vyplývajících z krizového plánu obce s rozšířenou působností
 • organizuje a zajišťuje činnost bezpečnostní rady a krizového štábu obce
 • využívá při plánování krizových opatření a při řešení krizových situací informační systémy krizového řízení
 • zabezpečuje ochranu zvláštních skutečností, jejich evidenci, ukládání, skartaci a manipulaci a kontroluje dodržování zásad pro manipulaci s nimi
 • zabezpečuje ochranu utajovaných informací, jejich evidenci, ukládání, skartaci a manipulaci a kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi
 • připravuje podklady a zabezpečuje opatření k fyzické, administrativní, personální bezpečnosti. Zpracovává projekt fyzické bezpečnosti a podílí se na zpracování právních předpisů podle zákona č. 412/2005 Sb.
 • podílí se na zabezpečení činnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně v oblasti financování a odborné přípravy členů jednotky sboru dobrovolných hasičů
 • podílí se na zabezpečení požární ochrany
 • zabezpečuje výkon státní správy v oblasti zabezpečení ochrany státu za krizových stavů
 • zajišťuje úkoly stanovené k zajišťování obrany státu a zabezpečuje požadavky a potřeby Armády ČR při plnění úkolů mobilizace ozbrojených sil
 • spolupracuje při zabezpečení úkolů obranného plánování, civilně nouzového a havarijního plánování s ostatními složkami IZS, právnickými a podnikajícími fyzickými osobami
 • vede evidenci o věcných prostředcích a fyzických osobách pro doplnění ozbrojených sil za válečného stavu a
 • vede evidence subjektů hospodářské mobilizace, včetně požadavků pro splnění mobilizačních dodávek. Vede dokumentaci pro případ mobilizačních opatření
 • zajišťuje požadavky KVV při odvodním řízení, zúčastňuje se odvodu branců jako zástupce města a
 • zúčastňuje se přípravy členů odvodní komise
 • spolupracuje s Krajským vojenským velitelstvím při vzniku mimořádných situací

Úsek propagace

 • ve spolupráci s domem kultury a informačním centrem vypracovává návrhy koncepce propagace města směřující ke zvýšení cestovního ruchu, optimálního městského jednotného informačního systému a jednotného městského mobiliáře
 • organizuje, zajišťuje a odpovídá za zveřejňování záměrů města ve veřejných sdělovacích prostředcích, tj. v tisku, rozhlase a televizi včetně místních kanálů kabelové televize, koordinuje práci městského informačního centra, vydávání plánů, propagačních brožur, pohlednic a dalších materiálů

Informatika

 • údržba a rozvoj počítačové sítě
 • zajištění bezpečnosti počítačové sítě
 • archivace veškerých dat uložených na síti
 • zajišťování odpovídajícího SW
 • instalace a údržba SW
 • správa uživatelských účtů veškerých aplikací
 • nákup a údržba veškeré výpočetní techniky včetně periferních zařízení
 • správa reprodukční techniky
 • zajišťování spotřebního materiálu
 • údržba telefonních ústředen
 • správa výpočetní techniky MP
 • evidence veškeré výpočetní a reprografické techniky
 • zajišťování grafických výstupů

Grafický informační systém

 • správa grafického informačního systému (GIS)
 • aktualizace dat GIS (data z KÚ, od správců sítí)
 • správa internetové aplikace MISYS WEB
 • zajišťování výstupů z digitální technické mapy města (DTMM)
 • příprava výřezů z mapy pro další zpracování
 • vkládání aktuálních dat poskytnutých investory do DTMM
 • podpora uživatelů GIS

Zveřejňování informací

 • tvorba a aktualizace internetový stránek města
 • vyvěšování dokumentů na úřední desce
 • evidence zveřejňovaných dokumentů
 • zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce
 • tvorba, rozšiřování a aktualizace Portálu veřejné komunikace s občany

Správa budovy

 • zajišťování správy, oprav a provozu budovy MěÚ
 • příprava a průběžná kontrola rozpočtu pro oblast správy budovy
 • zabezpečení budovy v době jejího uzavření
 • zabezpečení materiálního vybavení pro činnost MěÚ
 • úklid všech pracovišť MěÚ
 • evidence a inventarizace vybavení MěÚ
 • nákup, evidence a vydávání kancelářských potřeb
 • nákup, evidence a vydávání čistících prostředků

Podatelna a spisová služba

 • zapisování došlé pošty
 • vypravování odchozí pošty
 • příjem a zapisování dokumentů elektronické podatelny
 • příjem a evidence nabídek do výběrových řízení
 • rozdělování tiskovin na odbory
 • vyhotovování evidenčních listů pro Českou poštu
 • obsluha telefonní ústředny
 • podávání informací týkajících se činnosti MěÚ
 • dohled nad správným ukládáním dokumentů podle spisového řádu
 • dohlíží na dodržování spisových norem

Obor dále zajišťuje

 • vede přehledy o orgánech města (RM, ZM, komise, výbory) včetně aktualizace
 • předkládá RM a ZM návrhy na udělení čestného titulu Občan města
 • přihlašuje městské památky a organizuje Den otevřených památek v rámci akce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
 • vydávání ověřených výstupů z katastru nemovitostí
 • správci majetkových databází nejméně 1× čtvrtletně provádí porovnání přírůstků a úbytků majetku s
 • pracovníkem odboru majetku města, který vede evidenci majetku města
 • evidenci razítek pro potřeby MěÚ a zajišťuje jejich výrobu
 • autoprovoz MěÚ po technické i administrativní stránce
 • evidence knih a časopisů
 • vydávání ověřených výstupů z katastru nemovitostí
 • eviduje ztráty a nálezy a zajišťuje jejich likvidaci
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...