HAVARIJNÍ A KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ

Havarijní a krizové plánování


Havarijní plán Karlovarského kraje

Havarijní plán kraje se zpracovává pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu. Havarijní plán kraje se zpracovává za použití analýzy vzniku mimořádných událostí a z toho vyplývajících ohrožení území kraje, podkladů poskytnutých právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami, podkladů poskytnutých dotčenými správními úřady, obecními úřady, jednotlivými složkami.

Analýza vzniku mimořádných událostí

Jejím obsahem jsou přehled zdrojů mimořádných událostí, přehled pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro území kraje a předpokládané záchranné a likvidační práce.

Grafické znázornění rizik na území ORP Ostrov:

Rizika na území ORP Ostrov:

Krizový plán obce s rozšířenou působností

Krizový plán obce s rozšířenou působností je základním plánovacím dokumentem obsahujícím souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací na správním územní obce s rozšířenou působností. Jeho účelem je vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti na krizové situace a jejich řešení pro orgány krizového řízení a další dotčené subjekty.

Plány krizové připravenosti

Plán krizové připravenosti je plánovacím dokumentem právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která zajišťuje plnění opatření vyplývajících z krizového plánu a územního správního úřadu podle § 24c krizového zákona (dále jen „právnická nebo podnikající fyzická osoba“). Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury je plánovacím dokumentem subjektu kritické infrastruktury.

Z krizového plánu ORP Ostrov vyplývá povinnost zpracovat plán krizové připravenosti pro několik právnických anebo podnikajících fyzických osob. Plán krizové připravenosti se zpracovává podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v souladu s nařízením vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a Metodikou zpracování plánů krizové připravenosti podle § 17 až 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, č.j. MV-140690–1/PO-PKR-2011.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...