ZMĚNA ADRESY TRVALÉHO POBYTU

Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na tzv. základní registry, které zajišťují, že už nemusíte obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky registrům mezi sebou automaticky.


Následujícím textem nás provede Jan Novák.

První krok – místně příslušný obecní úřad

Jan Novák se přestěhoval. Jeho první zastávkou je obecní úřad v místě nového trvalého pobytu. Vyplní tam a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Předloží platný občanský průkaz a doklad, který ho opravňuje užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu, nájemní smlouvu) anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (např. majitele nemovitosti) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu a opět doklad, který to dokazuje (např. výpis z katastru nemovitostí). Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo na úřadu a předloží i doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu. Dále je povinností Jana Nováka požádat o nový občanský průkaz na obecním úřadě s rozšířenou působností podle místa nového trvalého pobytu.


Katastrální úřad

Na katastrální úřad nemusí Jan Novák nic oznamovat. Data si tento úřad aktualizuje automaticky. Správnost nové adresy je možné ověřit na veřejném portále Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v sekci „Nahlížení do katastru nemovitostí http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.


Zdravotní pojišťovna

I když jsou k základním registrům připojeny všechny tuzemské zdravotní pojišťovny, stále však platí pro Jana Nováka oznamovací povinnost dle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Musí tedy do 30 dnů od přestěhování tuto změnu své pojišťovně oznámit bez ohledu na to, zda pojišťovna provede změnu sama. Pokud je situace, že se Jan Novák v místě trvalého pobytu nezdržuje, je povinen příslušné zdravotní pojišťovně oznámit také adresu místa pobytu na území ČR, kde se převážně zdržuje. Finanční úřad. Všechny finanční úřady jsou k základním registrům napojeny. Dejte ale pozor na to, že finanční úřady rozlišují, zda v daňovém řízení je daňový subjekt (v našem případě Jan Novák) u finančního úřadu registrován či nikoliv. Též je nutné rozlišovat, zda se daňový subjekt přestěhuje v rámci územní působnosti finančního úřadu (tj. v rámci kraje, resp. v rámci Prahy) či mimo tuto územní působnost (např. z Prahy do Brna).

Pokud se Jan Novák přestěhuje mimo územní působnost finančního úřadu a u finančního úřadu není registrován, zašle původně místně příslušný finanční úřad Janu Novákovi oznámení o změně místní příslušnosti (ve kterém mimo jiné uvede, u kterého územního pracoviště příslušného finančního úřadu bude uložen jeho daňový spis). Pokud se však jedná o registrovaný daňový subjekt, který se přestěhuje mimo územní působnost finančního úřadu, vydá finanční úřad rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti a teprve tímto datem, tedy dnem výslovně uvedeným v tomto rozhodnutí, přechází místní příslušnost na finanční úřad podle nové adresy trvalého pobytu Jana Nováka. Pokud se Jan Novák přestěhuje v rámci územní působnosti finančního úřadu (např. z Děčína do Litoměřic), bude jeho daně spravovat totožný finanční úřad, avšak jeho spis bude ve většině případů přesunut na jiné územní pracoviště tohoto finančního úřadu.

Speciální kategorií jsou daňové subjekty, jejichž místní příslušnost byla před přestěhováním delegována. Po přestěhování Jana Nováka v takovémto případě tak nedoje automaticky ke změně finančního úřadu, ale musí být rozhodnuto o zrušení, změně nebo potvrzení delegace.


Řidičský průkaz a registr vozidel

Řidičský průkaz

Pokud Jan Novák mění adresu trvalého pobytu v rámci jedné obce, nemá povinnost tuto změnu oznamovat.Jestli se však Jan Novák stěhuje z jedné obce do druhé (v praxi častější případ), musí tuto změnu nahlásit do pěti pracovních dnů na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností tam, kam se přestěhoval. Za změnu údajů v řidičském průkaze zaplatí správní poplatek ve výši padesáti korun.

Registr vozidel

Jestli Jan Novák vlastní automobil, bude ho čekat také cesta na registr vozidel, kde bude muset změnu adresy trvalého pobytu nahlásit z důvodů doplnění údajů do velkého technického průkazu a výměny malého technického průkazu. Změnu je třeba nahlásit do 10 pracovních dnů. Za změnu tohoto údaje je stanoven správní poplatek ve výši 50 Kč.

Od 1. 1. 2015 však nastala změna oproti minulému roku týkající se výměny registrační značky v případě stěhování do jiného kraje. V tomto případě již zůstane Janu Novákovi původní registrační značka. To ovšem neplatí v případě, pokud je třeba registrační značku vyměnit z důvodu ztráty, poškození, zničení či odcizení. V tomto případě je zde stanoven správní poplatek ve výši 50 Kč za přidělení nové registrační značky a poplatek 400 Kč za vydání 2 ks tabulek s přidělenou registrační značkou.


Úřad práce

I když jsou k základním registrům úřady práce v některých agendách připojeny, stále však platí pro Jana Nováka dle platných zákonných ustanovení v oblasti státní sociální podpory, pěstounské péče, dávek pro osoby zdravotně postižené, příspěvku na péči, hmotné nouze i podpory v nezaměstnanosti 8 denní oznamovací povinnost. Musí tedy do 8 dnů od změny adresy trvalého pobytu tuto změnu příslušnému oddělení úřadu práce nahlásit.


Živnostenský úřad

Živnostenskému úřadu nemusí Jan Novák, pokud podniká, změnu adresy trvalého pobytu hlásit. Adresu trvalého pobytu změní živnostenské úřady v rejstříku živnostenského podnikání samy. Mějte však na paměti, že adresa sídla podnikatele zůstává na původní adrese a v případě změny adresy sídla je nutné novou adresu sídla do 15 dnů nahlásit (na jakémkoli živnostenském úřadě, bez ohledu na místní příslušnost). Pouze pokud Jan Novák již dříve oznámil živnostenskému úřadu, že při změně adresy trvalého pobytu požaduje Co s sebou? Starý řidičský průkaz Občanský průkaz Pasovou fotografii Co s sebou? Velký i malý technický průkaz Průkaz totožnosti změnit sídlo na stejnou adresu, jako je adresa trvalého pobytu, není povinen při změně adresy trvalého pobytu změnu sídla živnostenskému úřadu oznamovat.


Česká správa sociálního zabezpečení

V případě, že Jan Novák pobírá důchod, musí změnu nahlásit sám. Způsob hlášení změny u příjemců důchodu závisí na způsobu výplaty důchodu, tj. zda v hotovosti na pobočce pošty nebo na účet u peněžního ústavu.

  • 1) Jan Novák pobírá důchod na poště

Pokud Janu Novákovi ČSSZ vyplácí důchod prostřednictvím pošty, změnu nahlásí na kterékoli poště, která převede výplatu důchodu na poštu v novém místě trvalého pobytu a následně změnu adresy ohlásí ČSSZ.

  • 2) Jan Novák pobírá důchod na účet u banky

Změnu musí Jan Novák nahlásit sám – třeba formou vlastnoručně podepsaného dopisu, v němž uvede svoje rodné číslo a novou adresu trvalého pobytu. Ten musí poslat na adresu ČSSZ, Křížová 25, Praha 5, 225 08. Je možné však také použít formulář, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ a také na okresních správách sociálního zabezpečení.

Oznámení o změně je možné poslat též v elektronické podobě podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz nebo datovou zprávou přes informační systém datových schránek do datové schránky ČSSZ: ID 49kaiq3.

Jestli Jan Novák pobírá důchod a bydlí v cizině, musí oznámit změnu adresy buďto písemnou formou vlastnoručně podepsaného dopisu, který zašle na výše uvedenou adresu ČSSZ (s tím, že do adresy připíše Oddělení výplat důchodů v oblasti mezinárodních důchodových agend), nebo na výše uvedený e-mail či datovou schránku.


Další instituce, kam Jan Novák musí zatím změnu trvalého pobytu hlásit

Jan Novák musí změnu i nadále ohlašovat především nestátním (komerčním) subjektům.

Jde především o:

  • banky (či jiné finanční společnosti, kde má Jan Novák např. úvěr),
  • dodavatele elektrické energie,
  • plynárny,
  • komerční pojišťovny, u kterých má pojistku,
  • ošetřujícího lékaře, zubaře,
  • zaměstnavatele či školu,
  • poštu (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků),
  • telefonního operátora, atd.

Připravujeme možnost, že i komerční subjekty budou napojeny na základní registry a občanům se tak v případě změny adresy trvalého pobytu zase o něco zjednoduší komunikace nejenom s orgány státní správy, ale rovněž i s komerčními subjekty.


Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?
Zpracoval: Správa základních registrů a Ministerstvo vnitra ČR Praha – únor 2015, verze 4
zdroj: http://www.szrcr.cz/akce

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...