NÁPLŇ PRÁCE OSVZ

Náplň práce odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Obecně na úseku sociálně právní ochrany

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje sociálně-právní ochranu dětí v § 1 jako:

 • ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině,
 • přičemž zdůrazňuje, že nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které též upravují ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte.

Na úseku sociálně právní ochrany

 • sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a sleduje příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti
 • pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • v rámci poradenské činnosti pořádá přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
 • poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy dítěte
 • může uložit rodičům, ale i jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte, povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení
 • obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen poskytnout rodiči pomoc při umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Pomoc obecního úřadu obce s rozšířenou působností spočívá zejména v pomoci uspořádat rodinné poměry, které by umožnily návrat dítěte do rodiny, při řešení životní a sociální situace, včetně hmotné úrovně rodiny, v pomoci při spolupráci s orgány sociálního zabezpečení, úřady práce a dalšími státními a jinými orgány, a za tím účelem také zprostředkuje rodiči pomoc poradenského zařízení

Na úseku bytové agendy

 • zajišťuje příjem, evidenci a zpracování žádostí o přidělení bytu, směny bytů, přechody a podnájmy bytů
 • zajišťuje přípravu podkladů pro jednání bytové komise, zpracování návrhů a informací pro radu města
 • zajišťuje správu pořadníků na byty
 • zajišťuje přidělování bytů
 • zajišťuje prověření a zpracování žádostí o umístění v domě s pečovatelskou službou a v Kodusu v Ostrově
 • zajišťuje kontroly užívání bytu a prodlužování nájemních smluv k bytům


Obecně na úseku sociální péče

 • zajišťuje výkon samostatné působnosti v katastru města Ostrov na úseku sociální péče a zdravotnictví
 • vede informační systémy dle zákonů o sociálním zabezpečení, zákona o státní statistické službě, případně dalších právních předpisů
 • vykonává přenesenou i samostatnou působnost na úseku sociálních služeb dle zákona o sociálních službách
 • vydává průkazy Senior expres
 • vydává parkovací průkazy pro osoby zdravotně postižené


Na úseku sociální péče přímo vykonává státní správu v sociálním zabezpečení a za tím účelem zejména

 • zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče
 • koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob
 • plní některé úkoly v oblasti pomoci v hmotné nouzi
 • ověřuje doklady a poskytuje potřebné informace na základě místního šetření pro potřeby orgánů sociálního zabezpečení, soudů a orgánů ministerstva vnitra
 • zabezpečuje správní řízení ve věci ustanovení zvláštního příjemce důchodu


Na úseku zdravotnictví

 • zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
 • vede evidenci, skladuje a vydává recepty a žádanky s modrým pruhem dle zákona č. 167/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů
 • provádí kontrolu dle § 22 odst. 4 zákona č. 379/2005 Sb., a to zejména ve školských a zdravotnických zařízeních

Veřejný opatrovník

 • zajišťuje péči osobám s omezením svéprávnosti, kterým Město Ostrov vykonává funkci veřejného opatrovníka
 • hájí práva a zájmy opatrovance, aby nedocházelo k jeho zneužití
 • poskytuje poradenství v sociálních záležitostech a řešení běžných životních situací
 • zajišťuje plnění závazků a povinností, včetně správy finančních, majetkových a pracovních záležitostí
 • zajišťuje podporu při vyřizování úředních záležitostí, včetně jednání s policií a soudy
 • dbá na pravidelný kontakt s opatrovaným a zajišťuje péči o jeho zdravotní stav
 • podává pravidelné zprávy opatrovnickému soudu


Odbor dále

 • spolupracuje se státními orgány, občanskými sdruženími, charitativními a jinými organizacemi a na základě smluvních vztahů zabezpečuje poskytování příspěvků města na zajištění sociálních a jiných služeb
 • spolupracuje s Úřadem práce ČR v rámci zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o sociálních službách
 • spolupracuje s Probační a mediační službou ČR při zařazování odsouzených k výkonu alternativních tres­tů
 • zajišťuje gratulační a dárkové akce pro starší občany města u příležitosti životních jubileí a pro prvního narozeného občana roku ve správním obvodu města Ostrov
 • zajišťuje a zabezpečuje koncepci patologických jevů u dětí a mládeže
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...