FORMULÁŘE OŽP

Lesy, myslivost, rybářství

Odpady, ovzduší

Ochrana přírody

Vodní hospodářství

Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
Vyhláška č. 183/2018 - seznam příloh
Žádost o společné povolení
Ohlášení dokončené stavby
Příloha č. 1 - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu
Příloha č. 2 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
Příloha č. 3 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
Příloha č. 4 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu
Příloha č. 5 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
Příloha č. 6 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
Příloha č. 7 - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
Příloha č. 8 - Žádost o stavební povolení k vodním dílům
Příloha č. 9 - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
Příloha č. 10 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
Příloha č. 11 - Žádost o udělení souhlasu
Příloha č. 12 - Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení
Příloha č. 13 - Žádost o vyjádření
Příloha č. 14 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
Příloha č. 15 - Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav
Příloha č. 16 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru
Příloha č. 17 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
Příloha č. 18 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
Příloha č. 19 - Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
Příloha č. 20 - Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
Příloha č. 21 - Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
Příloha č. 22 - Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
Příloha č. 23 - Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu
Příloha č. 24 - Žádost o výjimku z dosavadních cílů ochrany vod
Příloha č. 25 - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

Zemědělská půda

Ostatní

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...