KÁCENÍ DŘEVIN VE MĚSTĚ

Zeleň ve městě považujeme za nedílnou a velmi důležitou složku životního prostředí z mnoha hledisek. Cílem péče o dřeviny je zachování optimálního množství kvalitní a především bezpečné zeleně, zejména stromů. Navíc kácení dřevin včetně náhradních výsadeb v neopodstatněných případech by bylo i ekonomicky náročné a neobhajitelné.

Obecné veřejnosti obvykle otázka péče o zeleň na pozemcích města připadá důležitá jen v některých případech, dotýkajících se nejbližšího okolí bydlišť jednotlivých občanů. Navíc názory se velice liší – od ochránců jakéhokoliv stromu až po vykácení veškeré zeleně. Část obyvatel osočuje pracovníky městského úřadu z bezohlednosti s tím, že povoluje kácení a razantní ořezávání malého počtu stromů, neboť v bytech je šero, vlhko, v době kvetení práší pyl a nebere se ohled na alergické spoluobčany, a to i když se jedná o stromy naprosto kvalitní a dostatečně vzdálené od domů. Druhá část občanů naopak hájí bez odborných znalostí veškerou zeleň bez ohledu na její zdravotní stav a bezpečnost.

Z historického hlediska stromy a stromořadí k městu Ostrov patří, předmětné (dnes již vzrostlé) stromy zde byly vysazeny za účelem doplnit liniovou a čtvercovou strukturu sídlištní zástavby a zajistit dostatečné množství zeleně v této zástavbě. Stromořadí v ulicích i po obvodu města jsou typickým znakem Ostrova, dotváří městské prostředí a vytváří dlouhodobý pocitový prvek související s danou lokalitou. Stromy kromě funkce estetické mají řadu dalších funkcí, kromě všeobecně známé produkce kyslíku např. zachycováním velkého podílu prachových částic z ovzduší, clonění obytných budov od hluku z ulic, vytváření chládku v zónách odpočinku, stínění budov před letními parny a mnoho dalších Zeleň a zejména stromy prostě do města, ve kterém má být lidem dobře, patří.

Opatření v rámci péče o zeleň, resp. dřeviny, ve městě musí být proto prováděna odpovědnými pracovníky především odborně a nanejvýš profesionálně, s prvořadým důrazem na bezpečnost, ochranu života, zdraví a majetku osob ve městě, ale i s ohledem na ekologickou a estetickou hodnotu dřevin a tím životního prostoru ve městě a zároveň s ohledem na technické a ekonomické možnosti v této činnosti. Kácení musí být i opodstatněno, třeba zdravotním stavem stromu, např. občasně uváděné padání listí do okapu či jinam není zákonným důvodem ke kácení stromu. Větší akce při kácení, odůvodňované např. výstavbou parkovišť na úkor stromů se provádějí na základě projektových dokumentací zpracovaných oprávněnými osobami, jejich součástí jsou v případě možnosti téměř vždy náhradní výsadby.

V některých městech v ČR vznikly občanské iniciativy, které se zabývají spoluprací s příslušnými úřady na úseku péče o veřejnou zeleň. Pokud by i v Ostrově vznikla obdobná iniciativa se seriózním a odpovědným přístupem k řešené problematice, příslušní pracovníci městského úřadu by to jen uvítali. Odbor životního prostředí se nikdy nebránil a bránit nebude jakékoliv konstruktivní spolupráci s občany města na této, a ač to tak na první pohled nevypadá, velmi složité činnosti. Je totiž i naším cílem, aby Ostrov zůstal „městem stromů“.

Tomáš Čepelák
odbor životního prostředí
MěÚ Ostrov

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...