OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI

Doporučení pro splnění ohlašovací povinnosti (viz příloha).

Elektronická adresa pro splnění ohlašovací povinnosti

Původci a oprávněné osoby plní ohlašovací povinnost dle § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech …, ve znění pozdějších předpisů v přenosovém standardu dat na následující elektronickou adresu: www.ispop.cz

Přehled zařízení podle § 14 odst. 1 a 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Seznam zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů viz webové stránky Karlovarského kraje.

Nový zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.

Dne 01.09.2012 se stal účinným nový zákon o ochraně ovzduší zveřejněný ve sbírce zákonů pod číslem 201/2012. Nový zákon s sebou přináší několik změn. Mezi nimi zejména ukončil poplatkovou a ohlašovací povinnost provozovatelům malých zdrojů znečišťování ovzduší (tedy např. kotlů na tuhá paliva do výkonu 300 kW nebo technologií produkujících emise těkavých organických látek, kterými jsou např. malé lakovny a odmašťovny). Další novinkou týkající se provozovatelů těchto zdrojů znečišťování ovzduší je přechod kontrolních a sankčních kompetencí z obcí na obce s rozšířenou působností (zde Městský úřad Ostrov). Nový zákon o ochraně ovzduší přináší také některé nové povinnosti provozovatelům spalovacích zdrojů (kotlů) na pevná paliva umístěných nejen v provozovnách, ale také v rodinných domech. Jde zejména o povinnost provést 1× za 2 kalendářní roky revizi provozovaného zdroje (poprvé je třeba tuto povinnost splnit do 31.12.2016) a povinnost provozovat nejpozději do 01.09.2022 pouze kotle na pevná paliva 3. emisní třídy.
Některá ustanovení naopak v novém zákoně zůstala – např. povinnost spalovat v otevřených ohništích jen suché rostlinné materiály.

Informace dle zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Seznam vydaných závazných stanovisek

závazná stanoviska 2013 (viz příloha).

Karolina Gottschierová
odbor životního prostředí
MěÚ Ostrov
tel: 354 224 8
e-mail : kgottschierova@ostrov.cz

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...