VZÁCNÉ A ZAJÍMAVÉ ROSTLINY NA OSTROVSKU

Pro účely uváděné prezentace vzácných rostlin na Ostrovsku pod pojmem Ostrovsko rozumíme správní území obce s rozšířenou působností města Ostrov. Tato působnost zahrnuje území celkem 14 měst a obcí, a to Abertamy, Boží Dar, Horní Blatná, Hájek, Hroznětín, Jáchymov, Krásný Les, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, Stráž nad Ohří, Velichov a Vojkovice nad Ohří.

Za vzácné pak pro tyto účely považujeme takové druhy rostlin, které jsou podle § 48 zákona o ochraně přírody a krajiny zahrnuty mezi zvláště chráněné druhy rostlin a jsou podle stupně jejich ohrožení jmenovitě uvedeny v příloze II. Vyhlášky 395/1992 Sb. jako druhy a) kriticky ohrožené, b) silně ohrožené a c) ohrožené. Dále mezi vzácné řadíme navíc ty druhy rostlin, které jsou uvedeny v tzv. Červené knize ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR.

Hlavním cílem ochrany vzácných rostlin je zabezpečení další existence jejich druhů a je neopominutelný i smysl osvětový. Proto jsou podle § 49 zákona o ochraně přírody a krajiny zvláště chráněné rostliny chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

Zdrojem informací přehledu vzácných rostlin na Ostrovsku je především publikace „Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje“ (V. Melichar, P. Krása, P. Tájek, vydal Karlovarský kraj ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR v r. 2012), dále databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, dále částečně i vlastní pozorování.

Foto vzácné a zajímavé rostliny Ostrovska
Vladimír Pokorný, Martin Lípa, Ludmila Ceková, Tomáš Čepelák, aj.

Ostrovsko je na výskyt vzácných druhů rostlin vzhledem ke své poloze bohaté, takových rostlin je zde uváděno na 57 druhů.

Druh rostliny potvrzený výskyt
k.ú.
úroveň ochrany
Český název Latinský název
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...