NÁPLŇ PRÁCE OV

Odbor z největší části provádí výkon státní správy, jako pověřený obecný stavební úřad příslušný podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), pro území 6 obcí: Hájek, Hroznětín, Krásný Les, Ostrov, Stráž nad Ohří a nově pak od 1.1.2016 pro novou obec Doupovské Hradiště.

Dále odbor provádí činnosti speciálního stavebního úřadu pro stavby pozemních komunikací v celém správním území obce s rozšířenou působností pro obce Abertamy, Boží Dar, Horní Blatná, Hájek, Hroznětín, Jáchymov, Krásný Les, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, Velichov, Vojkovice, Stráž nad Ohří a Doupovské Hradiště podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona. V rozsahu své příslušnosti vykonává veškerou činnost na úseku stavebně správním ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

Na úseku stavebního řádu jako obecný stavební úřad

 • zajišťuje výkon státní správy na úseku územního řízení a stavebního řádu v souladu se stavebním zákonem, jeho prováděcími právními předpisy a ostatními souvisejícími předpisy
 • vydává rozhodnutí o právech a povinnostech právnických a fyzických osob, zabezpečuje jejich oprávněné zájmy v rozsahu správních řízení v souladu s ustanovením stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek
 • v řízeních postupuje ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů
 • podává územně plánovací informace pro územní obvody obcí Hroznětín, Hájek, Krásný les, Stráž nad Ohří, Ostrov a Doupovské Hradiště
 • vede územní řízení o umístění staveb nebo zařízení, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu
 • vede společné územní a stavební řízení
 • vede zjednodušené územní řízení, vydává územní souhlasy, vydává společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • vydává územní opatření o stavební uzávěře a o asanaci území
 • podává další informace stavebníkům v oblasti, která se týká územního řízení
 • vede stavební řízení a povoluje stavby v rozsahu podle stavebního zákona, kromě staveb, které jsou v pravomoci speciálních stavebních úřadů
 • vydává závazná stanoviska pro společné řízení vedené jiným stavebním úřadem
 • povoluje změny stavby před jejich dokončením
 • provádí kontrolní a závěrečné prohlídky staveb, vydává kolaudační souhlasy event. kolaudační rozhodnutí
 • povoluje předčasné užívání stavby a zkušební provoz
 • povoluje změny v užívání staveb
 • povoluje odstraňování staveb a nařizuje odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení
 • nařizuje neodkladné odstranění staveb, nutné zabezpečovací práce a nezbytné úpravy
 • nařizuje údržbu stavby nebo její vyklizení a ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
 • zajišťuje výkon státního stavebního dozoru nad dodržováním stavebního zákona a předpisů k jeho provedení
 • vede řízení o přestupcích a ukládá pokuty za tyto přestupky
 • vydává potvrzení o dokončených stavbách pro katastrální úřad
 • podává informace stavebníkům a projektantům v oblasti, která se týká územního a stavebního řízení
 • vede vyvlastňovací řízení podle zákona 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění
 • pro úřad práce provádí kontroly prostor ve vazbě na žádosti o podporu v hmotné nouzi
 • ověřuje zjednodušenou dokumentaci staveb (pasporty)

Na úseku stavebního řádu jako speciální stavební úřad

 • v rozsahu své příslušnosti provádí výše uvedené výkony jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním území obce s rozšířenou působností podle zákona o pozemních komunikacích a stavebního zákona.

Na úseku správní agendy

 • eviduje stavby, stavební povolení a rozhodnutí včetně právních mocí rozhodnutí
 • eviduje demolice a kolaudace
 • eviduje garáže, přiděluje evidenční čísla stavbám k individuální rekreaci
 • eviduje mapové a písemné operáty nemovitostí, spolupracuje s Katastrálním úřadem v Karlových Varech a Státním pozemkovým úřadem
 • provádí zápisy do RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) a do ISÚI (Informační systém územní identifikace)
 • archivuje projektové a stavebně – správní dokumentace povolených staveb
 • eviduje přestupky a výměr pokut za přestupky a předává je k případnému vymáhání odboru finančnímu
 • stanovuje a kontroluje výši správních poplatků podle zákona o správních poplatcích
 • vypracovává stavební statistické údaje dle zákona o statistické služ­bě
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...