NÁPLŇ PRÁCE OSŽÚ

Agenda Evidence obyvatel

vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem o evidenci obyvatel a rodných číslech

 • vede evidenci obyvatel u občanů s trvalým pobytem na území města
 • přihlašuje a odhlašuje občany k trvalému pobytu, zapracovává data do elektronické podoby
 • provádí aktualizaci, kontrolu a zajišťuje správnost údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel (evidování sňatků, úmrtí, narození, rozvody, způsobilosti)
 • vedení elektronických i fyzických evidencí, archivace
 • zajišťuje opravy údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
 • ruší údaj o místu trvalého pobytu občanů ve správním řízení
 • poskytuje informace oprávněným subjektům
 • vydává doklady o přidělení čísel popisných
 • přijímá žádosti o zavedení tzv. doručovací adresy v informačním systému evidence obyvatel
 • připravuje volby na všech úrovních (tisk a kontrola volebních seznamů města Ostrova)
 • vydává a eviduje volební seznamy
 • statistická hlášení

Agenda Cestovních dokladů

vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem o cestovních dokladech

 • vede kompletní agendu cestovních dokladů, pasů (příjem žádostí, ověřování funkčnosti nosiče dat, poskytování údajů z evidence cestovních dokladů)
 • zapracovává data do elektronické podoby celostátních evidencí
 • vydává cestovní doklady fyzickým osobám
 • přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, zničení cestovních dokladů
 • zpracovává žádosti občanů o vydání cestovních dokladů ze zastupitelských ú­řadů
 • statistická hlášení
 • vybírá správní poplatky
 • projednává přestupky na úseku cestovních dokladů příkazem na místě

Agenda občanských průkazů

vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem o občanských průkazech

 • vede evidenci občanských průkazů (příjem žádostí,
 • zapracovává data do elektronické podoby celostátních evidencí
 • vydává občanské průkazy fyzickým osobám
 • vyřizuje žádosti o občanské průkazy pro imobilní občany
 • přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
 • zpracovávání podání, dle pořadí, generování dat z centrálních registrů, odesílání MVČR
 • poskytování informací a podkladů z evidencí oprávněným subjektům, soudy, policie, atd.
 • úkony spojené se změnami v centrálních evidencích ČR, bydliště, rozvody, jména ve správním obvodu
 • statistická hlášení
 • vybírá správní poplatky
 • projednávání přestupků na úseku občanských průkazů příkazem na místě

Veškeré žádosti se vyplňují přímo na místě samém na přepážce, kde dochází i k pořízení digitálních fotografií a biometrických ú­dajů.

Matriční úřad

vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem o matrikách

 • komplexně zajišťuje matriční agendu (narození, manželství, registrované partnerství, úmrtí)
  narození, manželství, úmrtí v cizině (pro zvláštní matriku Brno)
 • zajišťuje svatební obřady
 • vede správní řízení ve věci změny jmen a příjmení, jejich tvary, po rozvodu
 • vydává rodné, oddací a úmrtní listy a jejich duplikáty
 • ověřuje matriční doklady pro cizinu
 • vede a archivuje matriční knihy shora uvedených činností
 • vede a metodicky řídí, kontroluje matriční úřady spádových obcí
 • ověřuje způsobilost pracovníků spádových obcí ze zákona o legalizaci a vidimaci
 • eviduje osvojení
 • zapisuje veškeré matriční události do základních registrů
 • statistická hlášení
 • vybírá správní poplatky

Živnostenský úřad

vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem

Úsek registrace:
 • zajišťuje registraci, evidenci ohlášení živností řemeslných, vázaných a jediné živnosti volné, jejich změny, rozhoduje o udělení koncesí
 • přijímá doklady, prověřuje náležitosti těchto ohlášení, případně žádostí, provádí kontrolu plnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živností
 • přijímá žádosti o zrušení živnostenských oprávnění
 • zpracovává komplexně podklady pro zápis do živnostenského rejstříku a vydává příslušné dokumenty
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku v působnosti svého správního obvodu
 • provádí poradenskou činnost pro žadatele o živnostenské oprávnění a registrované podnikatele
 • vykonává funkci centrálního registračního místa (CRM)
 • vykonává přenesenou působnost na úseku vedení evidence zemědělského podnikatele
 • plní další úkoly, svěřené živnostenskému úřadu zvláštními právními předpisy
 • poskytuje údaje o podnikatelích ze živnostenského rejstříku na základě žádosti
 • vybírá správní poplatky
Úsek kontroly:
 • provádí kontrolní činnost nad dodržováním podmínek stanovených živnostenským zákonem a zvláštními předpisy
 • ukládá pokuty v přestupkovém řízení nebo příkazem na místě za porušení povinností stanovených živnostenskopráv­ními předpisy
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty fyzických a právnických osob na úseku živnostenského podnikání

Živnostenský úřad na základě pověření RM z ustanovení § 109 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kontroluje a následně ukládá sankce za nedodržování ustanovení Nařízení města č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád.

Živnostenský úřad řeší přestupky na úseku podnikání podle zákona 250/2016 Sb.; 251/2016 Sb., a za porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...