NÁPLŇ PRÁCE ORÚP

Na úseku rozvoje města

 • na základě schválených rozvojových dokumentů či jiných závazných podkladů činí nezbytné úkony pro jejich naplnění
 • zpracovává návrhy koncepčního rozvoje města v oblasti výstavby, ekonomiky a tvorby infrastruktury včetně hledisek urbanistických
 • koordinuje aktualizaci a plnění strategických dokumentů a dalších rozvojových programů města
 • za tím účelem spolupracuje s odborem regionálního rozvoje a odborem investic a grantových schémat Krajského úřadu karlovarského kraje, Agenturou dotačního a projektového managementu Karlovarského kraje, Úřadem region. rady soudržnosti NUTS II. SZ a dalšími příslušnými orgány a organizacemi
 • ve spolupráci se správci a vlastníky zpracovává návrhy na optimalizaci infrastruktury města
  spolupracuje s orgány a organizacemi, které mohou přispět k rozvoji města a je oprávněn a povinen činit veškerá opatření k dosažení tohoto cíle
 • podílí se na přípravě podkladů či samostatně předkládá podklady pro strategické rozhodování orgánů města v rámci působnosti odboru
 • zajišťuje vytipování a návrh věcného záměru rozvojového projektu města včetně možností jeho financování z dotačních titulů,
 • zajišťuje přípravu rozvojových projektů včetně přípravy žádostí o spolufinancování ze strukturálních fondů Evropské unie a dalších dotačních zdrojů Společenství
 • zajišťuje koordinaci přípravy a realizace velkých projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a dalších dotačních zdrojů Společenství
 • zajišťuje metodickou pomoc žadatelům o příspěvky ze strukturálních fondů Evropské unie a dalších dotačních zdrojů Společenství
  spolupracuje na úrovni regionu při tvorbě rozvojových dokumentů a souvisejících metodik

Na úseku rozvoje mikroregionu

 • podílí se na organizačním zajištění implementace projektu SROP 3.3 v Karlovarském kraji v rámci jemu svěřené oblasti/sektoru (manažer území Projektu Partnerství pro budoucnost)
 • plní další úkoly dle pokynů koordinátora projektu Partnerství pro budoucnost vyplývající z uvedeného projektu
 • naplňuje oboustrannou výměnu informací a posiluje komunikaci mezi jednotlivými partnery v regionu a koordinátory projektu
 • podílí se na průběžném oslovování a zapojování subjektů na účasti na krajském rozvojovém partnerství
 • identifikuje potřeby dané cílové skupiny a společné návrhy řešení problémů
 • získává nové kontakty a rozvíjí lokální i mezikrajovou spolupráci (zejména s Ústeckým/Plzeň­ským krajem)
 • vytváří, aktualizuje a aktivně pracuje s databází rozvojových projektů různých subjektů v mikroregionu
 • podílí se na sběru a shromažďování potřebných údajů pro zpracování počátečních analýz a dalších podkladových materiálů v dané cílové skupině pro danou oblast rozvoje
 • organizuje vyhodnocení strategických dokumentů ve spolupráci s koordinátory projektu a s klíčovými subjekty dané cílové skupiny
 • poskytuje základní i odborné informace o dotačních programech a vyhlašovaných programových výzvách
 • zajišťuje poradenskou a konzultační činnost v oblasti projektové přípravy a projektového řízení na daném území

Na úseku územního plánování, urbanismu a architektury

Jako tzv. Úřad územního plánování (= obecní úřad obce s rozšířenou působností – ORP)

 • pořizuje územní plán (ÚP) a regulační plán (RP) pro území města Ostrov, pořizuje územně plánovací podklady (ÚPP)
 • pořizuje ÚP, RP a územní studie na žádost obce ve správním obvodu ORP, přičemž do 5 let je povinen zajistit nahrazení stávajících ÚP novým ÚP pro 4 obce (Boží Dar, Pernink, Krásný Les, Hájek), do 5 let dokončit pořizování ÚP u 6 obcí (Potůčky, Abertamy, Jáchymov, Merklín, Hroznětín, Stráž nad Ohří) a do 5 let upravit, projednat a vydat ÚP pro 4 obce (Ostrov, Horní Blatná, Velichov, Vojkovice)
 • tatáž aktualizace platí pro RP obcí ve správním obvodu ORP
 • pořizuje územně analytické podklady (ÚAP) pro správní obvod ORP, přičemž do 2 let je povinen pořídit ÚAP pro celý správní obvod ORP
 • každé dva roky pořizuje plnou aktualizaci ÚAP pro celý správní obvod ORP
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve správním obvodu ORP
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování
 • je dotčeným orgánem v řízeních o změnách území
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti
 • vydává v rámci své působnosti jako předběžnou informaci územně plánovací informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití na základě ÚPD a ÚPP v rozsahu § 21 písm. a) Stavebního zákona, , případně informaci o podmínkách vydání regulačního plánu
 • spolupracuje a připravuje podklady pro Radu obcí, je-li tato zvolena
 • spolupracuje ve všech etapách projednání ÚPD a předkládá materiály určenému zastupiteli města
 • vede řízení v režimu opatření obecné povahy o ÚP, RP, předkládá zastupitelstvu města návrh na vydání ÚP a RP
 • vykonává další činnosti podle Stavebního zákona

Vyjadřuje se k záměrům umístění staveb a opatření v území (v rámci územního a stavebního řízení) z hledisek

 • péče o architektonické a urbanistické hodnoty v území
 • péče o kvalitu předkládaných architektonických a urbanistických ře­šení
 • zajišťuje vydávání regulačních podmínek pro urbanistické a architektonické řešení staveb ve spravovaném území před jejich předložením k územnímu a stavebnímu řízení
 • zajišťuje podklady pro jednání a rozhodování orgánů samosprávy ve věcech územního rozvoje města a projektů s celoměstským významem, a to z hlediska architektury a urbanismu
 • zpracovává podklady pro tvorbu konkrétních investičních záměrů města a projektů v rámci SPRMO , a to z hlediska územně plánovací dokumentace, architektury a urbanismu
 • připravuje stanoviska ke stavební dokumentaci pro územní a stavební řízení z hlediska územně plánovací dokumentace
  zajišťuje stanoviska k jednoduchým pozemkovým úpravám, nebo k vydávání pozemků na základě zák. č. 95/99 Sb., v platném znění, za město, z hlediska územně plánovací dokumentace
 • vydává stanoviska z hlediska územního plánování, architektury a územní politiky města v rámci stavebních a územních řízení, kterých se účastní město Ostrov, zajišťuje souborné stanovisko za město jako samosprávu
 • vyjadřuje se k prodejům pozemků z majetku města ve vztahu k územně plánovací dokumentaci a ve vztahu k rozvojovým záměrům města
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...