IROP - ROZVOJ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VE MĚSTĚ OSTROV

eu-ministerstvo-pro-mistni-rozvoj.jfif (13 KB)

Název projektu: Rozvoj informačních systémů ve městě Ostrov
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0­.0/16_044/0005806
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Městu Ostrov se podařilo získat z Integrovaného regionálního operačního programu dotaci na projekt „Rozvoj informačních systémů ve městě Ostrov“, jehož realizací dojde zásadním způsobem ke zvýšení standardizace, efektivity, bezpečnosti a kvality poskytovaných služeb a zrychlení dostupnosti informačních systémů městského úřadu. V rámci realizace bude využito moderních trendů v oblasti ICT, což bude mít za následek efektivní a ekonomické provozování navrhovaného systému. V rámci rozvoje nového informačního systému se zamezí především problému s nedostatečnou kompatibilitou, se stářím a špatnou funkčností několika systémů, které nejsou dostačující a nevyhovují dnešním požadavkům na využití elektronizace ve státní správě.

Hlavní cíle a priority projektu jsou následující: 1) modernizace, zvýšení spolehlivosti, bezpečnosti
a dostupnosti Technologického centra ORP 2) vytvoření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů. Výstupem projektu je pořízení jednotného informačního systému, ve kterém
v rámci integrity dojde k zavedení nových funkcionalit pro správu Městského úřadu v Ostrově. Výstupy projektu umožní zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu a dojde ke zlepšení zpracování dat úřadu a zlepšení přístupu k informacím pro zaměstnance úřadu a občany.

Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím následujících výstupů projektu:

1) mzdový systém

2) personální systém

3) docházkový systém

4) IDM systém

5) digitalizace dokumentů

6) rozšíření agendy GINIS

7) prezentace dat z IS GINIS

8) systém pro evidenci smluv

9) rozšíření HW infrastruktury.

Dotace ve výši 90% z celkových způsobilých výdajů je poskytována cca ve výši 4 124 tis. Kč. Projekt byl zahájen v listopadu 2017 a datum ukončení realizace je naplánován na listopad 2018.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...