FORMULÁŘE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Formuláře ke stažení

 • Žádost o vyjádření k možnosti využití pozemku z hlediska územně plánovací dokumentace
 • Slouží jako vyjádření pro jiný správní orgán nebo instituci o způsobu využití pozemku dle územně plánovací dokumentace.
 • Jako vyjádření jak lze pozemek využívat, případně jaké stavby na něm mohou být umístěny.
 • Jako podklad pro projektanta pro zpracování projektové dokumentace k požadovanému záměru (některé ÚPD regulují maximální zastavěnost pozemků, % ozelenění pozemků, výšku zástavby apod.)

 • Žádost o vydání stanoviska úřadu územního plánování dle § 96b stavebního zákona k vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle části druhé, hlavy II, §15, odst. 2 a části třetí, hlavy III, dílů 4 a 5, § 126, 127 a 129 stavebního zákona nebo podle zvláštního zákona, vyjma záměrů v zastavěném území nebo zastavitelné ploše uvedených v § 103 odst. 1 stavebního zákona.
 • Stanovisko slouží pro stavební úřad k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, případně k uzavření veřejnoprávní smlouvy, ke změně v užívání stavby, nebo k odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení.
 • Závazné stanovisko úřadu územního plánování lze vydat pouze pro řízení zahájená stavebním úřadem do 30.6.2024. Žadatel musí tuto skutečnost prokázat v žádosti o závazné stanovisko.

 • Podle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon) nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání může každý písemně uplatnit své připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
 • V případě kdy se koná tzv. veřejné projednání územního plánu. Uplatnit připomínku nebo námitku k veřejnému jednání je možné v termínu stanoveném veřejnou vyhláškou, kterou se oznamuje veřejné projednání územního plánu. Veřejná vyhláška je vždy zveřejněna na úřední desce obce, pro kterou se územní plán pořizuje a na úřední desce Městského úřadu Ostrov. Doba vyvěšení veřejné vyhlášky je minimálně 30 přede dnem veřejného projednání a 7 dnů po tomto dni. Připomínku může uplatnit každý. Námitku může uplatnit pouze vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor (vlastník nebo správce veřejné technické nebo dopravní infrastruktury) a zástupce veřejnosti.

 • Podle ustanovení § 52 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Namítající musí podle § 52 odst. 3 stavebního zákona uvést odůvodnění uplatněné námitky. Námitky lze uplatnit písemně u pořizovatele nejpozději do 7 dnů od dne veřejného projednání.
 • V případě kdy se koná tzv. veřejné projednání územního plánu. Uplatnit připomínku nebo námitku k veřejnému jednání je možné v termínu stanoveném veřejnou vyhláškou, kterou se oznamuje veřejné projednání územního plánu. Veřejná vyhláška je vždy zveřejněna na úřední desce obce, pro kterou se územní plán pořizuje a na úřední desce Městského úřadu Ostrov. Doba vyvěšení veřejné vyhlášky je minimálně 30 přede dnem veřejného projednání a 7 dnů po tomto dni. Připomínku může uplatnit každý. Námitku může uplatnit pouze vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor (vlastník nebo správce veřejné technické nebo dopravní infrastruktury) a zástupce veřejnosti.
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...