VOJKOVICE

Územní plán Vojkovice

Upoutávka Územního plánu Vojkovice
Územně plánovací dokumentace vydaná formou opatření obecné povahy.
Pořizovatel, Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování, v souladu s § 165, odst. 3, zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – stavební zákon, zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup údaje o vydaném Územním plánu Vojkovice.

Zastupitelstvo obce Vojkovice jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydalo na svém zasedání dne 13.12. 2017 usn.č. 280/2017 Územní plán Vojkovice formou opatření obecné povahy. Územní plán Vojkovice nabyl účinnosti dne 29.12.2017.

Dále pak je vydaný Územní plán Vojkovice včetně grafických částí připraven k nahlédnutí na:

Městský úřad Ostrov
Odbor rozvoje a územního plánování
Jáchymovská 1
PSČ 363 01 Ostrov
tel: 354 224 852 n­ebo 825

Obecní úřad Vojkovice
Vojkovice 57
362 73 Vojkovice
Tel: 353 942 168

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...