VELICHOV

Územní plán Velichov

Územně plánovací dokumentace vydaná formou opatření obecné povahy.

Pořizovatel, Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování, v souladu s § 165, odst. 3, zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – stavební zákon, zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup údaje o vydaném Územním plánu Velichov.

Zastupitelstvo Obce Velichov jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydalo na svém zasedání dne 29. dubna 2013 usn. č. 298/04/13 Územní plán Velichov formou opatření obecné povahy. Územní plán Velichov nabyl účinnosti dne 30.05.2013.

Vydaný Územní plán Velichov včetně grafických částí je připraven k nahlédnutí na:

Městský úřad Ostrov
Odbor rozvoje a územního plánování
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
tel: 354 224 825 n­ebo 866

Obec Velichov
Velichov 13363 01 Ostrov
tel: 353 942 105

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...