STRÁŽ NAD OHŘÍ

ÚP Stráž nad Ohří – ve zpracování

Současně pořizovaná dokumentace

Souhlas s pořízením nového Územního plánu obce Stráž nad Ohří byl vydán zastupitelstvem obce v 04/2004, průzkumy a rozbory byly projektantem vypracovány v 11/2004. Následovalo projednání zadání ÚP obce v průběhu roku 2005 a schváleno bylo zastupitelstvem obce 9.11.2005. Vzhledem k variantním řešením přeložky silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov a vzhledem k požadavku na zpracování posouzení vlivů koncepce na území Natura 2000 byl zpracován koncept ÚP a předány v 2.pol. r. 2006. S platností nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., bylo nutné doplnit ke konceptu dokumentaci vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně posouzení vlivů koncepce Územního plánu obce Stráž nad Ohří na životní prostředí.

Koncept Územního plánu obce Stráž nad Ohří byl zpracován v r. 2005 v souladu s platnou legislativou tj. zákonem č.50/1976 Sb., ve znění platném k 31.12.2006. Zas­tupitelstvo obce v souladu s novým stavebním zákonem určilo usn. ze dne 5.2.2007 pověřeného zastupitele p. Johanu Kovářovou a zároveň podání žádosti o pořizování územního plánu na úřad územního plánování – Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování. Pořizovatel zajistil v souladu s novým stavebním zákonem zpracování vlivů na udržitelný rozvoj a dále postupoval v souladu s § 48 odst. 2 a následujících stavebního zákona.

Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Stráž nad Ohří byly schváleny zastupitelstvem obce Stráž nad Ohří dne 20.10.2008. Na základě schválených pokynů vypracoval projektant Návrh Územního plánu Stráž nad Ohří.

Aktuálně se upravuje návrh ÚP po společném jednání.


ÚPNSÚ Stráž nad Ohří

Územně plánovací dokumentace – schválená dle zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý stavební zákon)
Upozorňujeme, že tato dokumentace není zveřejněna v plném rozsahu, některé části dokumentace nemá úřad územního plánování k dispozici v digitální podobě. Celá územně plánovací dokumentace je připravena k nahlédnutí na našem odboru.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...