POTŮČKY

Územní plán Potůčky

Vydaný Územná plán Potůčky

Územně plánovací dokumentace vydaná formou opatření obecné povahy.
Pořizovatel, Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování, v souladu s § 165, odst. 2, zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – stavební zákon, zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup údaje o vydaném Územním plánu Potůčky.

Zastupitelstvo Obce Potůčky, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydalo na svém zasedání dne 26. srpna 2015 usnesením č. 04/04/15 Územní plán Potůčky formou opatření obecné povahy. Územní plán Potůčky nabyl účinnosti dne 02.10.2015.


Vydaný Územní plán Potůčky včetně grafických částí je připraven k nahlédnutí na:

Městský úřad Ostrov
Odbor rozvoje a územního plánování
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
tel: 354 224 825 n­ebo 866


Obecní úřad Potůčky

Potůčky 58

362 38 Potůčky

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...