PERNINK

Územní plán Pernink

Územně plánovací dokumentace vydaná formou opatření obecné povahy.
Pořizovatel, Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování, v souladu s § 165, odst. 2, zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – stavební zákon, zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup údaje o vydaném Územním plánu Pernink.

Zastupitelstvo Obce Pernink, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydalo na svém zasedání dne 19. května 2014 usnesením č. 4/38/14 Územní plán Pernink formou opatření obecné povahy. Územní plán Pernink nabyl účinnosti dne 12.06.2014.


Vydaný Územní plán Pernink včetně grafických částí je připraven k nahlédnutí na:


Městský úřad Ostrov
Odbor rozvoje a územního plánování
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
tel: 354 224 825 n­ebo 866


Obecní úřad Pernink
T.G.Masaryka 1
362 36 Pernink
tel: 353 892 104

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...