MERKLÍN

Územní plán Merklín – úplné znění vč. změny č.1

Platná územně plánovací dokumentace vydaná formou opatření obecné povahy.

Pořizovatel, Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování, v souladu s § 165, odst. 3, zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – stavební zákon, zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup údaje o vydaném Územním plánu Merklín ve znění změny č.1.

Vydaný Územní plán Merklín v úplném znění po vydání Změny č. 1 včetně grafických částí je připraven k nahlédnutí na:

Městský úřad Ostrov
Odbor rozvoje a územního plánování
Jáchymovská 1
PSČ 363 01 Ostrov
tel: 354 224 852, 354 224 825

Územní plán Merklín – Změna č. 1

Zastupitelstvo obce Merklín, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, vydalo na svém zasedání dne 19. září 2019, svým usnesením usn.č. 16/5/19 v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 171 a § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 1 Územního plánu Merklín formou opatření obecné povahy. Změna č. 1 Územního plánu Merklín nabyla účinnosti dne 2.11.2019.

Územní plán Merklín

Původní územně plánovací dokumentace, před změnou č. 1

Pořizovatel, městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování, v souladu s § 165, odst. 2, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup údaje o vydaném Územním plánu Merklí.

Zastupitelstvo obce Merklín, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 stavebního zákona, za použití § 171 a následujících, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydalo na svém zasedání dne 29. září 2010 usnesením č. II. Územní plán Merklín formou opatření obecné povahy. Územní plán Merklín nabyl účinnosti dne 22.10.2010.


Vydaný Územní plán Merklín včetně grafických částí je připraven k nahlédnutí na:


Městský úřad Ostrov
Odbor rozvoje a územního plánování
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
tel: 354 224 825 n­ebo 866


Obecní úřad Merklín
Merklín 6
362 34 Merklín

Zpráva o uplatňování ÚP Merklín, včetně zadání změny č.1

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...