KRÁSNÝ LES

Pořizovatel, Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování, v souladu s § 165, odst. 2, zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – stavební zákon, zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup údaje o vydaném Územním plánu Krásný Les.

Zastupitelstvo Obce Krásný Les, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydalo na svém zasedání dne 11. listopadu 2019 usnesením č. 02/06/19 Územní plán Krásný Les formou opatření obecné povahy. Územní plán Krásný Les nabyl účinnosti dne 23.01.2020.


Vydaný Územní plán Krásný Les včetně grafických částí je připraven k nahlédnutí na:


Městský úřad Ostrov
Odbor rozvoje a územního plánování
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
tel: 354 224 825 n­ebo 866


Obecní úřad Krásný Les
Krásný Les 20
363 01 Ostrov
tel: 353 893 120

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...