HROZNĚTÍN

Úplné znění Územního plánu Hroznětín

Úplné znění dokumentace po vydání změny č.1
Pořizovatel, Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování, v souladu s § 165, odst. 2, zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – stavební zákon, zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup údaje o vydaném Územním plánu Hroznětín v platném znění.

Zastupitelstvo Města Hroznětín jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydalo na svém zasedání dne 7. února 2011 usn. č. 1/Ř/2011 Územní plán Hroznětín formou opatření obecné povahy. Územní plán Hroznětín nabyl účinnosti dne 28.2.2011.

Dne 21.3.2022 vydalo Zastupitelstvo Města Hroznětín Změnu č. 1 Územního plánu Hroznětín, Změna č.1 Územního plánu Hroznětín nabyla účinnosti dne 19.4.2022.

Změna č.1 Územního plánu Hroznětín

Zastupitelstvo města Hroznětín, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití ustanovení§ 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, § 13 a přílohy č. 7. vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vydalo dne 21.3.2022 Změnu č. 1 Územního plánu Hroznětín. Změna č.1 Územního plánu Hroznětín nabyla účinnosti dne 19.4.2022.

Územní plán Hroznětín

Územně plánovací dokumentace vydaná formou opatření obecné povahy.

Pořizovatel, Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování, v souladu s § 165, odst. 2, zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – stavební zákon, zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup údaje o vydaném Územním plánu Hroznětín.

Zastupitelstvo Města Hroznětín jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydalo na svém zasedání dne 7. února 2011 usn. č. 1/Ř/2011 Územní plán Hroznětín formou opatření obecné povahy. Územní plán Hroznětín nabyl účinnosti dne 28.2.2011.

Vydaný Územní plán Hroznětín včetně grafických částí je připraven k nahlédnutí na:


Městský úřad Ostrov
Odbor rozvoje a územního plánování
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
tel: 354 224 825 n­ebo 866


Město Hroznětín
Krušnohorské náměstí 1
362 33 Hroznětín
tel: 353 618 201

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...