HÁJEK

Územní plán Hájek

Územně plánovací dokumentace vydaná formou opatření obecné povahy.

Pořizovatel, Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování, v souladu s § 165, odst. 3, zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – stavební zákon, zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup údaje o vydaném Územním plánu Hájek.

Zastupitelstvo obce Hájek, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, vydalo na svém zasedání dne 29. října 2013, svým usnesením č. 7 v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 171 a § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Hájek formou opatření obecné povahy. Územní plán Hájek nabyl účinnosti dne: 07.12.2013.

Vydaný Územní plán Hájek včetně grafických částí je připraven k nahlédnutí na:

Městský úřad Ostrov
Odbor rozvoje a územního plánování
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
tel: 354 224 825 n­ebo 866

Obec Hájek
Hájek č.p. 68
363 01 Ostrov
tel: 353 842 779 nebo 777 275 899

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...