ABERTAMY

Změna č.1 ÚP Abertamy

Územně plánovací dokumentace vydaná formou opatření obecné povahy.

Územní plán Abertamy

Územně plánovací dokumentace vydaná formou opatření obecné povahy.
Pořizovatel, Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování, v souladu s § 165, odst. 2, zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – stavební zákon, zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup údaje o vydaném Územním plánu Abertamy.

Zastupitelstvo Města Abertamy jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydalo na svém zasedání dne 15. září 2011 usn. č. 61/11 R11 Územní plán Abertamy formou opatření obecné povahy. Územní plán Abertamy nabyl účinnosti dne 13.10.2011.

Vydaný Územní plán Abertamy včetně grafických částí je připraven k nahlédnutí na:

Městský úřad Ostrov
Odbor rozvoje a územního plánování
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
tel: 354 224 825 n­ebo 866

Město Abertamy
Farní 2
362 35 Abertamy
tel: 353 892 333

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...