KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Komunitní plánování sociálních služeb je metoda jak vytvořit smysluplnou a funkční síť sociálních služeb, které obyvatelé města a jeho blízkého okolí skutečně potřebují. Jedná se o otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Komunitní plánování je založeno na zapojení a spolupráci všech účastníků tohoto procesu, tzn. zadavatele (ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám, tj. obec nebo kraj), poskytovatele sociálních služeb (fyzická osoba, nestátní nezisková organizace, organizace zřízená obcí, krajem nebo státem) a uživatele sociálních služeb (člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou služby určeny).

Město Ostrov se zapojilo do procesu komunitního plánování sociálních služeb v roce 2007. V roce 2015 si skupina komunitního plánování TRIÁDA ustanovila řídící skupinu, která je zodpovědná za průběh procesu plánování sociálních služeb a došlo k rozdělení na tři pracovní skupiny: Senioři a osoby se zdravotním postižením; Rodina, děti a mládež a Osoby ohrožené sociálním vyloučením. Jednání pracovních skupin se řídí jednacím řádem.

Jedním z hlavních výstupů komunitního plánování je Komunitní plán sociálních služeb a služeb jim blízkých města Ostrov (dokument popisující cíle a vhodné nástroje směřující k jejich naplnění). Nejnovější plán je zpracován na období 2018 – 2022.

Další nedílnou součástí komunitního plánování je Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb, jehož cílem je poskytnout občanům města rychlý přehled o možné sociální pomoci. Brožura v tištěné podobě je k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Ostrov, v infocentru Domu kultury Ostrov, na Úřadu práce ČR kontaktním pracovišti Ostrov a u poskytovatelů sociálních služeb sídlících ve městě Ostrov.

Společnou prioritou pracovních skupin je řešení bezbariérovosti města, proto za spolupráce neziskových organizací, občanů města a také zástupců města začala skupina komunitního plánování mapovat bezbariérovost veřejných budov a prostranství ve městě. Výstupem tohoto mapování je Bezbariérová mapa.

Komunitní plánování sociálních služeb je věc neustále se měnící a vyvíjející dle potřeb občanů, proto budeme rádi, když nám sdělíte váš názor na sociální služby, vaše zkušenosti, podněty, přání i potřeby.


Kontakt
saiznerova@ostrov.cz
telefon: 354 224 859

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...