NÁPLŇ PRÁCE OMIS

Obecně

 • předkládá podklady pro sestavení rozpočtu příslušných položek, dohlíží na jeho plnění a v případě potřeby předkládá OF návrhy na jeho změny
 • spolupracuje s ORÚP a OI na záměrech na obytnou a průmyslovou výstavbu a na výstavbu veřejných budov
 • zabezpečuje výběrová řízení na úseku oprav a správy majetku města, případně dalších úsecích činnosti odboru dle zákona o zadávání
 • veřejných zakázek a vnitřních zásad pro výběrová řízení
 • správci majetkových databází nejméně 1× čtvrtletně provádí porovnání přírůstků a úbytků majetku s pracovníkem odboru finančního, který vede evidenci majetku města
 • projednává správní delikty podle § 58, odst. 3, zákona 128/2000 Sb. O obcích

Na úseku správy majetku města

 • zabezpečuje správu, údržbu, provoz a opravy veřejných budov v majetku města
 • zabezpečuje správu, údržbu, provoz a opravy hřbitova, veřejných záchodků, kašen a bazénů, dopravního světelného signalizačního zařízení, parkovacích automatů, psího útulku apod.
 • zabezpečuje správu, údržbu, provoz a opravy veškerého městského mobiliáře, výzdoby města, autobusových zastávek, osvětlení, vývěsních ploch aj.
 • vykonává dozor nad řádnou funkci sítí – veřejné osvětlení, kanalizace, vodovody, kabelová televize aj., včetně jejich zavedení, rozšíření a
 • modernizace a u správců příslušných sítí zabezpečuje jejich řádný stav a funkci
 • kontroluje správu tepelných zařízení ve městě, dodávku tepla a teplé užitkové vody, rozúčtování nákladů, program měření tepla, teplé užitkové i studené vody a jejich regulaci
 • ve spolupráci se správci domovního a bytového fondu města rozhoduje o provedení velkých oprav a údržby, dle potřeby zabezpečuje projektovou přípravu rekonstrukcí a velkých oprav
 • sleduje a kontroluje hospodaření mandatářů s majetkem města, správnost vyúčtování svěřených prostředků, plnění mandátních smluv, v případě nutnosti vydává mandatářům písemné mandátní příkazy a kontroluje jejich plnění
 • dohlíží na využívání veřejných prostranství, vyjadřuje se k překopům komunikací a cest
 • sleduje hospodaření s finančními prostředky na účtech správců s domy a byty, dle platných smluv kontroluje fakturace a výdaje na provoz, údržbu a opravy bytového fondu
 • sleduje a respektuje rozhodnutí komise pro výběrová řízení, zajišťuje potřebné doklady a podklady pro rozhodnutí RM i ZM
 • na některé činnosti si může zjednat jiné osoby (právnické i fyzické), pak však dohlíží na jejich činnost a spolupracuje s nimi

Na úseku investiční činnosti

 • zajišťuje investiční činnost při opravách a rekonstrukcích majetku města, pro tuto činnost:
 • zastupuje zájmy města
 • připravuje podklady pro jednání komisí, MR a MZ
 • organizuje výběrové řízení pro výběr zhotovitele PD ne¬bo zhotovitele stavby
 • vykonává investorsko-inženýrskou činnost ve fázi přípravy, realizace a předání staveb dle schváleného rozpočtu
 • na některé činnosti z tohoto úseku si může zjednat jiné osoby (právnické i fyzické), pak však dohlíží na jejich činnost a spolupracuje s nimi
 • zajišťuje údržbu parků, zeleně na veřejných prostranstvích, sídlištní zeleně a nové zakládání zelených ploch a to jako samostatných ploch, tak i v návaznosti na nová dopravní řešení, rekonstrukci objektů či novou výstavbu, taktéž u veřejně prospěšných zařízení
 • zajišťuje obnovu zelených ploch a novou výsadbu v historické části města
 • vyjadřuje se za město k záležitostem z hlediska městské zeleně
 • zajišťuje opravy a rekonstrukce většího rozsahu stávajícího nemovitého majetku města Ostrov
 • za město Ostrov zajišťuje investiční činnost dle schválených územně plánovacích podkladů a strategických dokumentů města
 • navrhuje novou výstavbu městských zařízení, veřejných budov, komunikací, veřejných ploch, veřejných prostranství a městské zeleně
 • navrhuje zástavbu volných ploch ve městě, stanovuje podmínky pro tuto zástavbu
 • vykonává investorsko – inženýrskou činnost ve fázi přípravy, realizace a předání městských staveb
 • zajišťuje povinnosti investora na městských stavbách
 • v souladu s platnými právními předpisy připravuje výběrová řízení
 • připravuje podklady pro zadání zpracování projektů
 • kontroluje úplnost předávané dokumentace ke stavební činnosti a zajišťuje její technické posouzení
 • zajišťuje smluvní zajištění akcí v daném úseku spravované agendy
 • je pověřen zastupováním Města Ostrov v případech, kdy Město Ostrov vystupuje jako investor v územním obvodu města
 • navrhuje a připravuje podklady pro jednání a rozhodování orgánů města
 • správci majetkových databází nejméně 1× čtvrtletně provádí porovnání přírůstků a úbytků majetku s pracovníkem odboru majetku města, který vede evidenci majetku města

Na úseku pozemních komunikací a silniční dopravy

 • zastupuje zájmy města při jednání ve smyslu zákona o silniční dopravě a ve smyslu zákona o pozemních komunikacích jako majitel místních komunikací
 • zastupuje zájmy města při ostatních úkonech dle zákona o pozemních komunikacích
 • spolurozhoduje o organizaci dopravy ve městě, dává podněty na umísťování dopravního značení, spolupracuje s dopravní komisí
 • zajišťuje provádění údržby a oprav dopravního značení včetně případných změn nového dopravního značení
 • sleduje provoz místní dopravy a veřejné dopravy, hájí zájmy města ve styku s organizacemi provozujícími veřejnou dopravu

V oblasti samosprávy

Na úseku odpadů

 • zastupuje zájmy města v oblasti komunálního odpadu a současně plní i povinnosti města na úseku odpadového hospodářství vyplývající z obecně platných právních předpisů
 • kontroluje dodržování povinností vyplývajících z obecně platných právních předpisů včetně závazných vyhlášek města
 • vypracovává návrh vyhlášky o systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů včetně míst určených k odkládání
 • odpadů, o způsobu nakládání se stavebním odpadem, způsobu prokazování využívání nebo zneškodňování odpadů a její aktualizaci
 • zajištění vypracování programu odpadového hospodářství města a jeho případných aktualizací
 • smluvně zajišťuje odvoz odpadů všeho druhu
 • zajišťuje obnovu kontejnerů, zajišťuje obnovu, nové rozmístění a opravy odpadkových košů na veřejných prostranstvích
 • zajišťuje informování občanů o připravovaných či prováděných pracích (harmonogramy svozů, jarní úklid, třídění odpadů apod.),
 • přispívá k ekologické informovanosti občanů města z hlediska odpadového hospodářství
 • navrhuje výši úhrady za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu
 • vyhledává, eviduje a zajišťuje likvidaci nepovolených skládek, spolupracuje s městskou policií a odborem ŽP
 • vede příslušné databáze, evidence a statistiky týkající se způsobu nakládání s komunálním odpadem a tříděnými odpady

Na úseku městského mobiliáře a dětských hřišť

 • zabezpečuje správu, údržbu, provoz, opravy a obnovu veškerého městského mobiliáře – herních prvků dětských hřišť, sušáků na prádlo, klepačů, laviček
 • smluvně zajišťuje způsob provozování dětských hřišť
 • zabezpečuje obnovu a nové rozmístění městského mobiliáře a dětských hřišť
 • provádí pravidelnou kontrolu stavu mobiliáře
 • spolupracuje při údržbě dětských hřišť v zahradách mateřských škol

Na úseku čistoty města

 • zastupuje zájmy města v oblasti čistoty města a životního prostředí z hlediska zákona o obcích a dalších obecně platných právních předpisů
 • smluvně zajišťuje úklid všech částí veřejných ploch ve městě (místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace, chodníky, mosty, lávky, cyklistické stezky, schodiště, sídlištní zeleň, parky a parkové plochy, vyhrazená zeleň, ostatní plochy v majetku či správním území města, aj.)
 • kontroluje dodržování vyhlášky o čistotě a pořádku ve městě v části čistoty, spolupracuje s městskou policií
 • spolupracuje při zpracování návrhu obecně závazné vyhlášky o čistotě a pořádku ve městě a její aktualizaci
 • fyzicky kontroluje veškeré úklidové práce ve městě a činí nutná opatření

Na úseku místních komunikací a veřejných ploch

 • zajišťuje zimní údržbu komunikací, je členem štábu zimní údržby komunikací, provádění těchto prací pak fyzicky kontroluje
 • kontroluje provádění úklidu a zimní údržby komunikací, které nejsou v majetku města, zajišťuje odstranění závad
 • vypracovává návrh obecně závazné vyhlášky o zabezpečení schůdnosti místních komunikací, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se schůdnost a sjízdnost nezajišťuje, připravuje plán zimní údržby, jeho aktualizaci s ohledem na skutečný stav komunikací, jejich rozsah a povolené technologie zimní údržby
 • zajišťuje čištění komunikací, zajišťuje čištění dešťových vpustí a jiných odvodňovacích zařízení ve správě města, připravuje bloková čištění, provádění těchto prací pak fyzicky kontroluje
 • zajišťuje informování občanů o připravovaných nebo prováděných pracích (blokové čištění, zimní údržba apod.)
 • řeší závady v čistotě města, také na veřejně přístupných pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města Ostrov, vyzývá vlastníky těchto pozemků k odstranění těchto závad
 • přebírá plochy dotčené zábory veřejných prostranství a pronajatých pozemků z důvodu dočasného záboru, a to z hlediska splnění podmínek stanovených odborem ŽP

Na úseku městské zeleně

 • zabezpečuje údržbu městské zeleně na veřejných prostranstvích, vyhrazené zeleně, totéž i v místních částech města
 • stanovuje harmonogramy provádění údržby městské zeleně, prověřuje a sleduje ekonomickou náročnost provádění
 • spolupracuje při údržbě zahrad mateřských škol

Na úseku městských rybníků

 • zajišťuje úklid v areálu Boreckých rybníků
 • zajišťuje opravy a údržbu rybníků a malých vodních toků v majetku města

Zajišťuje výkon samostatné působnosti ve správním obvodu obce ve smyslu hlavy II. zákona o obcích č. 128/2000 Sb., zejména na úseku nabývání a převodu nemovitého i movitého majetku, pronájmu majetku a záboru veřejného prostranství včetně umísťování reklam a evidence majetku. Vyřizuje půjčky města dle přijatého programu směrem k občanům. Zajišťuje výkon státní správy v rozsahu přenesené působnosti ve správním obvodu obce ve smyslu hlavy III. zákona o obcích č. 128/2000 Sb. na úseku státní památkové péče.

Na úsek samosprávy zajišťuje dále

 • evidenci žádostí na prodej, pronájem a výpůjčku nemovitého i movitého majetku města a další řádné projednání dle vnitřní směrnice a přípravu materiálů pro jednání KMM, RM a ZM a následné plnění usnesení těchto orgánů města
 • zpracování smluv na pronájem a prodej majetku města (kromě pronájmu bytů) a umístění reklam a reklamního zařízení
  výpočet poplatku ze záboru veřejného prostranství
 • potřebné úkony a jednání v souvislosti s majetkoprávními potřebami města, s Pozemkovým fondem – ČR, Pozemkovým úřadem, Katastrálním úřadem, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Finančním úřadem, příslušnými ministerstvy a státními fondy
 • účelné a ekonomické pojištění majetku města
 • přípravu části rozpočtu města v rozsahu působnosti odboru a odpovídá za kontrolu jeho plnění
 • kontrolu řádného užívání majetku města a navrhuje pronájem nebo prodej nevyužívaného majetku
 • vyřizování majetkoprávních sporů, zejména: soudní spory, historický majetek, majetkové příděly a restituce
 • evidenci a vyřizování žádostí o půjčky a příspěvky města občanům dle přijatého programu podpory bydlení, oprav bytového fondu a ekologického vytápění
 • dále případně zajišťuje finanční zdroje formou dotací a půjček na krytí investičních výdajů rozpočtu města
 • vydávání ověřených výstupů z katastru nemovitostí
 • správci majetkových databází nejméně 1× čtvrtletně provádí porovnání přírůstků a úbytků majetku s pracovníkem odboru majetku města, který vede evidenci majetku města

Na úseku státní správy zajišťuje zejména

 • v rozsahu přenesené působnosti ve správním obvodu obce ve smyslu zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výkon státní správy na úseku státní památkové péče dle platné legislativy
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...