NÁPLŇ PRÁCE OMM

 • zajišťuje agendu spojenou s pronájmem, podnájmem a výpůjčkou nemovitého i movitého majetku města, tj. sepisuje na základě přijatých usnesení orgánů obce nájemní a podnájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce pozemků, nemovitostí, nebytových prostor a movitého majetku vč. dodatků k těmto smlouvám, které řeší změny již smluv uzavřených,
 • zabezpečuje zveřejňování záměrů města při nakládání s majetkem města na úřední desce a zabezpečuje zveřejňování písemností zaslaných ke zveřejnění příslušnými státními orgány a organizacemi
 • připravuje materiály pro jednání komise majetku města, rady města a zastupitelstva města k jednotlivým případům majetkových transakcí, včetně materiálů mapových,
 • jedná se žadateli a navrhovateli majetkových převodů, tj. prodejů, směn a darování pozemků, pronájmu, podnájmu a výpůjčky pozemků, nemovitostí, nebytových prostor v nemovitostech a movitého majetku,
 • zajišťuje písemné informování žadatelů a navrhovatelů o přijatém usnesení rady města a zastupitelstva města k jejich požadovaným nebo navrhovaným majetkovým převodům
 • provádí v souvislosti majetkových převodů ověřování stavu věcí v terénu, porovnávání s mapovými podklady, v případech zvlášť složitých či sporných i porovnávání se stavem pozemkových knih,
 • předává pozemky, nemovitosti, nebytové prostory a movitý majetek do užívání nájemcům, podnájemcům, vypůjčitelům, kontroluje jejich užívání v souladu s uzavřenými smlouvami a při ukončení vztahu tento majetek přebírá zpět
 • podává návrhy na vklad vlastnického práva k převáděným nemovitostem ke katastrálnímu úřadu za účelem provedení zápisů změn ve vlastnictví pozemků a nemovitého majetku, a to včetně příslušných správních poplatků a což zajišťuje ve spolupráci s katastrálním úřadem,
 • zajišťuje agendu spojenou se zřizováním zástavních práv a věcných břemen, zpracovává o těchto úkonech příslušné dohody a smlouvy a v příslušných případech k nim podává návrhy na vklady práv do katastru nemovitostí
 • zajišťuje agendu, jako vlastníka nemovitostí přiléhajících k nemovitostem žadatelů, na nichž budou žadatelé provádět stavební úpravy a zpracovává o těchto úkonech příslušné písemnosti (souhlas popř. nesouhlas)
 • zajišťuje agendu povolující výkopové práce na pozemcích veřejného prostranství a zábor pozemků veřejného prostranství včetně stanovení poplatků a převzetí těchto pozemků po ukončení prací
 • řeší neuspořádané majetkoprávní vztahy (duplicity apod.)
 • v rámci svého odboru zajišťuje výkon spisové služby
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...