PODMÍNKY A PRINCIPY, ZA KTERÝCH PROVOZUJE SVOJI ČINNOST

  1. Město provozuje svoji činnost na základě Ústavy České republiky, která mu zaručuje právo na samosprávu. Dále je činnost města a jeho orgánů v samostatné i přenesené působnosti upravena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Město spravuje své záležitosti samostatně v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu se svými potřebami. V přenesené působnosti prostřednictvím Městského úřadu Ostrov jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností vykonává státní správu ve věcech svěřených zvláštními zákony.
  2. Město spravuje své záležitosti samostatně prostřednictvím zastupitelstva města, rady města a jejich poradních orgánů – výborů zastupitelstva a komisí rady.
  3. Město nakládá s vlastním majetkem a pečuje o něj principem řádného hospodáře.
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...