NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří (ve znění pozdějších předpisů):

 • zák. č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • vyhl. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
 • zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zá­kon)
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
 • zák. č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění
 • zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...