SLUŽBA ODVOZU NEPOTŘEBNÝCH VĚCÍ/ODPADU NA SBĚRNÝ DVŮR

Konec jedné služby, vznik nové služby odvozu nepotřebných věcí/odpadu na sběrný dvůr

Z důvodu změn v legislativě v odpadovém hospodářství a kvůli omezení černých skládek na veřejném prostranství, odkládání nepotřebných věcí na stanovištích u nádob na komunální odpad a v neposlední řadě kvůli nedodržování podmínek pro odkládání objemného odpadu do velkoobjemových kontejnerů (dále VOK) je město Ostrov nuceno zrušit službu tzv. Jarní a podzimní úklid, která byla hrazena z rozpočtu města. Tzn., že již nebudou 2 x ročně přistavovány VOK o sobotách. Nadále je možné pro odkládání velkoobjemového odpadu využívat sběrného dvora (dále SD). Pro ty, kteří nemají možnost dovozu takového odpadu na SD a využívali VOK, město Ostrov zřizuje od 1.4.2023 novou službu odvozu nepotřebných věcí/odpadu na sběrný dvůr. Tímto opatřením bude možné postupovat podle platné legislativy, kdy je nutné odpad před likvidací nejprve vytřídit a do kontejneru pak vždy vložit odpad jedné kategorie. Současně se zamezí nekontrolovatelnému nepořádku na stanovištích VOK. Inspiraci jsme našli u jiných měst a obcí, které řešily podobný problém.

Jak bude Služba odvozu nepotřebných věcí/odpadu na sběrný dvůr fungovat?

Prostřednictvím této služby bude možné do SD Ostrov odvézt pouze: Dřevo, resp. dřevní odpad určený k recyklaci (specifikaci je možno najít na webu města – Město Ostrov | Jak třídit dřevěný odpad), objemný odpad (např. koberce, lina, matrace, čalounění, molitan, velká zrcadla), elektrospotřebiče – pouze kompletní a nerozebrané.

Odpad musí být řádně roztříděn, zbaven nepovolených příměsí a rozebrán na menší kusy (rozložený nábytek aj.). Ostatní odpad je z přepravy vyloučen. Objednatel bude poučen při objednávce služby, viz níže v textu. Posádka má právo převzetí jiného odpadu odmítnut s tím, že pořídí jeho fotodokumentaci. V určité situaci, kdy občan odmítne respektovat, že určitý druh odpadu nemůže služba odvézt, využije se možnost přizvání, resp. oznámení Městské policii. Maximální objem naloženého odpadu je omezen ložnou plochou vozidla, tzn. d. 260 cm x š. 135 cm x v. 100 cm.

Objednávky odvozu odpadu budou přijímány minimálně 3 pracovní dny před předpokládaným termínem odvozu, vždy v pracovních dnech od pondělí do pátku mezi 8:00 – 14:00 na telefonu 493 647 411 nebo prostřednictvím e-mailu: mpostrov@mariuspedersen.cz. S objednatelem bude upřesněn charakter odpadu, množství, místo a čas předání. Též požadavek na ztotožnění v den svozu, tzn. doložení, že je poplatníkem dle OZV (předložení OP s trvalým pobytem v Ostrově, předložení OP + nájemní smlouvy, předložení OP + výpis z katastru nemovitosti, pokud je vlastníkem nemovitosti).

Služba pro poplatníka dle OZV bude poskytnuta v rozsahu max. 2 svozů v kalendářním roce a v jeden den max. 1 jízda (lze využít celou kapacitu svozového vozidla). V případě většího množství objemného odpadu (vyklízení celého bytu, sklepa apod.) je již zavedená možnost si objednat celý VOK, kdy občan platí přistavení a odvoz VOK, likvidace objemného odpadu je zdarma. Je nutné si uvědomit, že i při přistavování VOK po městě byl jeden VOK o obsahu 14 m3 určen pro více občanů. V dohodnutém termínu si objednatel/po­platník zajistí připravení odpadu na předem dohodnuté místo/stanoviště u domu, odkud bude přístupné svozové technice, tzn. připraveno u komunikace, a vyčká osobně příjezdu vozidla. Posádka dotyčného ztotožní, zaznamená a pomůže s naložením. Nejedná se o stěhovací službu. I do VOK při Jarním úklidu si každý zajistil sám odnos odpadu. Proto posádka svozového vozu nemůže stěhovat nábytek z bytu či domu.

Svoz bude probíhat v pracovní dny v pondělí od 08.00 do 14.00 (poslední nakládka).

Služba je nová, město Ostrov ji bude postupně hodnotit a případně upraví podmínky po zkušebním roce.

Na fotografiích můžete vidět, jak místa s VOK vypadala a jak vypadat nemají. Co do VOK patří a nepatří bylo zveřejněno jak s termíny rozmístěním VOK, tak přímo na kontejneru. Přesto toto lidé nerespektovali. Takový obrázek již ve městě Ostrov neuvidíte.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...