ZÁKAZ ODBĚRU VODY Z POTOKŮ

Důvodem je rozsáhlé sucho a nízký stav hladin vody v jednotlivých tocích. Veřejnou vyhlášku obecné povahy včera vydal Odbor životního prostředí MěÚ Ostrov jako vodoprávní úřad. Zákaz platí až do odvolání a týká se všech odběrů povrchových vod.

Opatření se nevztahuje na povolené odběry za účelem hromadného zásobování obyvatelstva pitnou vodou, na odběry povolené ve veřejném zájmu (pro požární účely, napouštění koupacích míst), odběry pro potřeby osobní hygieny a nakládání s vodami, u nichž je stanoven minimální zůstatkový průtok.

Správce povodí zároveň upozorňuje na to, že současné hodnoty průtoků jsou skutečně velmi nízké a v případě, že uvedený stav bude trvat i nadále, dojde ve vodních tocích ke kyslíkovému deficitu a k vážnému ohrožení vodních ekosystémů.

Zákaz odběru povrchových vod až do odvolání platí v celých povodích následujících vodních toků: Bílá Bystřice, Blatenský potok, Borecký potok, Bystřice, Černá (Myslivny), Eliášův potok, Jáchymovský potok, Komáří potok, Korunní potok, LBP Boreckého potoka přes Květnovou, LBP Boreckého rybníka – Květnová, Lučinský potok, Lužecký potok (Děpoltovický), Mlýnský potok, Ostrovský potok, Polavský potok, Sadovský potok, Veseřice.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...