NÁPLŇ PRÁCE ODS

Evidence motorových vozidel

 • vydávání, vypisování, evidování registračních dokladů k vozidlům
 • evidování podkladů v elektronické podobě celostátních evidencí, jejich změn
 • ve správním řízení schvalování technické způsobilosti vozidel
 • vydávání registračních značek na přání
 • skenování spisů vozidel
 • přepisy motorových vozidel a přípojných vozidel, přihlášky, odhlášky, depozita
 • vydávání, přidělování, evidování registračních značek (SPZ), evidenčních a technických kontrol motorových a nemotorových vozidel
 • schvalování technických způsobilostí zvláštních motorových vozidel
 • poskytování informací a podkladů z evidencí oprávněným subjektům, soudy, policie, atd.
 • vedení a evidování veškerých uvedených dokladů a podkladů ve fyzické podobě
 • vyměřování správních poplatků, archivace

Evidence řidičských průkazů a řidičů

 • vedení evidencí řidičských oprávnění v elektronické podobě celostátních evidencí
 • vydávání řidičských průkazů (dále jen ŘP) u nových žadatelů
 • vydávání, evidování dokladů profesních zkoušek řidičů
 • vydávání mezinárodních ŘP
 • vedení evidenčních karet řidičů ve fyzické podobě
 • zapisování a vedení omezení v ŘP, včetně zákazů činností a pokut v souvislosti s řízením motorových vozidel
 • poskytování informací a podkladů z evidencí oprávněným subjektům, soudy, policie, atd.
 • vyměřování správních poplatků, archivace
 • vedení agendy trestních bodů, zapisování, odepisovaní bodů, jejich kontrola a evidence
 • zapisování veškerých dopravních přestupků do evidenční karty řidiče
 • vedení kompletního správního řízení o odnětí ŘP po dosaženém počtu bodů

Úsek státního odborného dozoru a kontroly

 • výkon státního odborného dozoru nad provozovateli taxislužby, autoškol, stanic měření emisí, včetně nezbytných evidencí
 • schvalovací a povolovací řízení výše uvedených subjektů
 • vedení správního řízení při nedodržení zákonem stanovených podmínek, ukládání sankcí
 • vydávání a odnímání licencí ve správním řízení
 • vyměřování správních poplatků
 • úplné vedení nezbytných evidencí
 • kontrola průběhu voleb a sčítání volebních hlasů

Úsek správního řízení a přestupků

 • vedení správního řízení a ukládání sankcí na úseku porušení právních předpisů upravující provoz na pozemních komunikacích
 • projednávání přestupků a ukládání sankcí na úseku veřejného pořádku
 • odnímání ŘP na základě pozbytí odborné, či zdravotní způsobilosti ve správním řízení
 • odnímání ŘP po vysloveném zákazu činnosti řízení motorových vozidel
 • vedení správního řízení na úseku nepojištěných vozidel pro odpovědnost za škody způsobené jejich provozem
 • vyměřování správních poplatků, archivace
 • přebírání a evidování kaucí od Policie ČR, včetně agend s tím spojených
 • vypracování statistických údajů pro ústřední orgány státní správy

Úsek evidence obyvatel

 • vedení evidencí obyvatel, přihlášky, odhlášky zapracovávání dat do elektronické podoby
 • evidování sňatků, úmrtí, narození, rozvody, způsobilosti
 • evidování veškerých dotčených subjektů ve správním obvodu Ostrov na daném úseku
 • vedení elektronických i fyzických evidencí, archivace
 • ve správním řízení rušení trvalých pobytů, včetně evidence, zavádění do systému
 • poskytování informací oprávněným subjektům, soudy, policie, exekutoři
 • rozhodování o přidělení čísel popisných
 • přihlašování osob k trvalému pobytu
 • příprava voleb na všech úrovních
 • tisk a kontrola volebních seznamů ve spr. obvodu
 • vydávání a evidence volebních seznamů

Úsek silničního správního úřadu

 • je silničním správním úřadem (mimo spec. staveb. úřadu) pro místní komunikace ve správním území a pro silnice II. a III. třídy ve správním území pověřené obce s rozšířenou působností
 • ve své působnosti zajišťuje především povolování uzavírek pozemních komunikací (PK), zvláštní užívání PK, průběžné kontroly dodržování podmínek povolení, povoluje parkování na PK, povoluje sjezdy, vyměřuje správní poplatky apod., řeší přestupky a ukládá sankce
 • je drážním úřadem
 • jako dotčený orgán vydává vyjádření ke stavební či jiné činnosti v rozsahu území své působnosti
 • vypracovává vyjádření v rámci územního plánování obcí ve správním obvodu
 • stanovuje dopravní značení ve správním obvodu mimo komunikací I. tříd

Úsek zkušebního komisaře

 • vedení a registrování žadatelů o řidičská oprávnění
 • zkoušky testem z odborné způsobilosti a získání řidičského oprávnění u nových žadatelů (teoretická a praktická část)
 • přezkušování žadatelů o navrácení řidičského průkazu u žadatelů v rámci bodového systému

Úsek městské hromadné dopravy (MHD)

 • zajišťování provozování hromadné přepravy osob, včetně vydávání licencí
 • schvalování a korigování jízdních řádů hromadné autobusové přepravy na území města
 • připravování veškerých podkladů a smluv o závazku veřejné dopravy ke schválení odpovědným orgánům (rada města, krajský úřad)

Odbor dále zajišťuje

 • činnosti související se zajišťováním voleb do zastupitelstev obcí, krajů a dolní i horní komory Parlamentu ČR včetně Evropského parlamentu ve správním obvodu
 • výkon podatelny a pokladny odboru
 • vyhovování pověstí občanů, pro soudy, policii atd.
 • zajišťování, evidence a objednávání nezbytných prostředků pro výkon činností odboru, čistopisy technických průkazů, registračních značek, řidičských průkazů matričních dokladů a dalších formulářů, včetně jejich evidence
 • provádění vidimace a legalizace na základě zákona
 • vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy v rámci projektu Czech Point
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...