NÁPLŇ PRÁCE ODS

Evidence motorových vozidel

 • zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
 • registrace jednotlivě dovezených vozidel ze zahraničí
 • zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
 • zápis změn údajů z registru silničních vozidel
 • vyřazení vozidla z provozu, ukončení vyřazení vozidla, zápis zániku vozidla
 • vydání nového dokladu k vozidlu, nové tabulky s registrační značkou
 • schválení technické způsobilosti vozidel, výcvikových vozidel autoškoly a přestavby vozidel
 • přidělení registrační značky na přání, registrační značky na nosič kol
 • potvrzení o vlastnictví vozidla
 • vývoz vozidla do zahraničí

Evidence řidičských průkazů a řidičů

 • vedení evidencí řidičských oprávnění v elektronické podobě celostátních evidencí
 • vydávání řidičských průkazů (dále jen ŘP) u nových žadatelů
 • vydávání, evidování dokladů profesních zkoušek řidičů
 • vydávání mezinárodních ŘP
 • vedení evidenčních karet řidičů ve fyzické podobě
 • zapisování a vedení omezení v ŘP, včetně zákazů činností a pokut v souvislosti s řízením motorových vozidel
 • poskytování informací a podkladů z evidencí oprávněným subjektům, soudy, policie, atd.
 • vyměřování správních poplatků, archivace
 • vedení agendy trestních bodů, zapisování, odepisovaní bodů, jejich kontrola a evidence
 • zapisování veškerých dopravních přestupků do evidenční karty řidiče
 • vedení kompletního správního řízení o odnětí ŘP po dosaženém počtu bodů

Úsek státního odborného dozoru a kontroly

 • výkon státního odborného dozoru nad provozovateli taxislužby, autoškol, stanic měření emisí, včetně nezbytných evidencí
 • schvalovací a povolovací řízení výše uvedených subjektů
 • vedení správního řízení při nedodržení zákonem stanovených podmínek, ukládání sankcí
 • vydávání a odnímání licencí ve správním řízení
 • vyměřování správních poplatků
 • úplné vedení nezbytných evidencí
 • kontrola průběhu voleb a sčítání volebních hlasů

Úsek správního řízení a přestupků

 • vedení správního řízení a ukládání sankcí na úseku porušení právních předpisů upravující provoz na pozemních komunikacích
 • projednávání přestupků a ukládání sankcí na úseku veřejného pořádku
 • odnímání ŘP na základě pozbytí odborné, či zdravotní způsobilosti ve správním řízení
 • odnímání ŘP po vysloveném zákazu činnosti řízení motorových vozidel
 • vedení správního řízení na úseku nepojištěných vozidel pro odpovědnost za škody způsobené jejich provozem
 • vyměřování správních poplatků, archivace
 • přebírání a evidování kaucí od Policie ČR, včetně agend s tím spojených
 • vypracování statistických údajů pro ústřední orgány státní správy

Úsek silničního správního úřadu

 • je silničním správním úřadem (mimo spec. staveb. úřadu) pro místní komunikace ve správním území a pro silnice II. a III. třídy ve správním území pověřené obce s rozšířenou působností
 • ve své působnosti zajišťuje především povolování uzavírek pozemních komunikací (PK), zvláštní užívání PK, průběžné kontroly dodržování podmínek povolení, povoluje parkování na PK, povoluje sjezdy, vyměřuje správní poplatky apod., řeší přestupky a ukládá sankce
 • je drážním úřadem
 • jako dotčený orgán vydává vyjádření ke stavební či jiné činnosti v rozsahu území své působnosti
 • vypracovává vyjádření v rámci územního plánování obcí ve správním obvodu
 • stanovuje dopravní značení ve správním obvodu mimo komunikací I. tříd

Úsek zkušebního komisaře

 • vedení a registrování žadatelů o řidičská oprávnění
 • zkoušky testem z odborné způsobilosti a získání řidičského oprávnění u nových žadatelů (teoretická a praktická část)
 • přezkušování žadatelů o navrácení řidičského průkazu u žadatelů v rámci bodového systému

Úsek městské hromadné dopravy (MHD)

 • zajišťování provozování hromadné přepravy osob, včetně vydávání licencí
 • schvalování a korigování jízdních řádů hromadné autobusové přepravy na území města
 • připravování veškerých podkladů a smluv o závazku veřejné dopravy ke schválení odpovědným orgánům (rada města, krajský úřad)

Odbor dále zajišťuje

 • činnosti související se zajišťováním voleb do zastupitelstev obcí, krajů a dolní i horní komory Parlamentu ČR včetně Evropského parlamentu ve správním obvodu
 • výkon podatelny a pokladny odboru
 • vyhovování pověstí občanů, pro soudy, policii atd.
 • zajišťování, evidence a objednávání nezbytných prostředků pro výkon činností odboru, čistopisy technických průkazů, registračních značek, řidičských průkazů matričních dokladů a dalších formulářů, včetně jejich evidence
 • provádění vidimace a legalizace na základě zákona
 • vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy v rámci projektu Czech Point
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...