NÁPLŇ PRÁCE

Samospráva

Rozpočet

 • sestavení střednědobého rozpočtového výhledu
 • kontrola hospodaření dle rozpočtu a rozpisu rozpočtu, dodržování rozpočtové skladby
 • příprava a evidence rozpočtových opatření a přesunů v rozpočtu, aktualizace rozpočtu a rozpisu rozpočtu
 • příprava ekonomických rozborů hospodaření
 • spolupráce na sestavování dlouhodobých plánů rozvoje
 • průběžné zprávy o hospodaření včetně závěrečného účtu
 • sledování a kontrola rozpočtové kázně příspěvkových organizací zřízených městem.

Účetnictví, finance, daně a majetek

 • vedení finančního a mzdového účetnictví, včetně odděleného účtování o hospodářské činnosti města
 • evidence a úhrady dodavatelských faktur a platebních poukazů
 • vystavování faktur – přefakturace – dle pokynů jednotlivých odborů MěÚ a sledování úhrad těchto faktur
 • evidence stavu všech bankovních účtů města
 • vedení pokladny
 • výběr peněz v hotovosti a jejich odvod na účty u bank
 • výběr finančních prostředků na veškeré hotovostní platby
 • nákup cenin a hospodaření s nimi
 • evidence zúčtovatelných tiskopisů
 • kontrola a likvidace vyúčtování cestovních příkazů
 • evidence příjmových pokladních dokladů, příkazových bloků a příkazových bloků na peněžitou povinnost na místě nezaplacenou
 • účetní evidence pohledávek a závazků města
 • evidence exekučních pohledávek realitní kanceláře
 • zpracování měsíční a roční účetní uzávěrky a měsíčních a ročních účetních sestav a výkazů
 • zpracování účetních a statistických výkazů
 • účetní evidence půjček a sledování splátek
 • zajištění účtování a kontrola účtování správy bytů, nebytových prostor a odpadového hospodářství
 • sledování splátkového prodeje bytů a půdních vestaveb
 • evidenci a vyřizování žádostí o dotace a příspěvky města občanům dle přijatých programů finanční podpory: na podporu bydlení, na změnu vytápění, na pořízení PD u oprav bytového fondu a na obnovu fasády v historickém jádru města.
 • centrální evidence veškerého majetku města
 • sledování čerpání státních dotací dle jednotlivých účelových zdrojů a jejich vyúčtování
 • zajišťování finančních příspěvků pro příspěvkové organizace zřízené městem
 • v oblasti přenesené působnosti na úseku školství provádí zpracování statistických výkazů a rozpisů rozpočtů přímých výdajů finančních prostředků školských příspěvkových organizací zřizované v obvodu jeho působnosti
 • správa pohledávek vyplývající ze samostatné působnosti města a zajištění jejich vymáhání s výjimkou pohledávek realitních kanceláří (pohledávky spojené s pronájmy bytů a nebytových prostor a ze služeb spojených s jejich užíváním) a správou odpadového hospodářství správa místního poplatku ze psa
 • zabezpečení podání daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z přidané hodnoty, k dani z nemovitosti vedení evidence majetku města, jeho účtování a zajištění inventarizace

Státní správa

 • vymáhání pohledávek u následujících poplatků – poplatek ze psa, zábor veřejného prostranství
 • vymáhání nedoplatků – exekuce: vymáhání pokut udělených ve správním a příkazním řízení
 • evidence a vymáhání nájemného z pozemků, zahrádek a nebytových prostor
 • vymáhání blokových pokut na místě nezaplacených
 • vymáhání ostatních pohledávek – dotace, apod.
 • vymáhání pohledávek z poskytnutých příspěvků na výživné, na sociální podpory
 • vydávání povolení k umístění herního prostoru k provozování hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách,
 • ohlášení tomboly pokud je herní jistina vyšší než 100 000 Kč,
 • ohlášení turnaje malého rozsahu,
 • provádění odpisu pohledávek a vracení přeplatků
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...