NÁPLŇ PRÁCE OŽP

V oblasti státní správy

Odpadové hospodářství

na základě zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

 • podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů
 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování od­padů
 • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, vč. autovraků a způsobů jejich zpracování, využití nebo odstranění elekroodpadu, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst a skladů odpadů, dopravců, na požádání podává informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukované­ho odpadu
 • zasílá ministerstvu informace
 • kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby
 • ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech, povinnost odstranit odpad
 • ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení stanovených povinností
 • stanovuje opatření a lhůty pro zjednání nápravy.
 • rozhoduje o zákazu činnosti v zákonem stanovených případech.
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům
 • zajišťuje bezpečné uskladnění odpadu v případě nedokončené nebo nepovolené přeshraniční přepravy odpadů.
 • rozhoduje o zrušení udělených souhlasů v případech opakovaného porušování povinností stanovených zákonem nebo neplnění podmínek, na které je souhlas vázán.

Ochrana ovzduší

na základě zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů:
V rozsahu působnosti obecního úřadu – na území města Ostrov:

 • může vydat vyjádření k řízení o umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č.2 zákona o ochraně ovzduší
 • pokud je to třeba, vydá pro případ vzniku smogové situace regulační řád
 • může stanovit nízkoemisní zónu s omezením provozu vozidel
 • může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích nebo jeho spalování zakázat. V rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
 • vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu k umístění, provedení a užívání stavby stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2, zákona o ochraně ovzduší
 • ukládá opatření ke zjednání nápravy provozovateli, který neplní povinnosti dle zákona a povolení k provozu
 • vydává rozhodnutí o zastavení provozu zdroje, pokud provozovatel neprovedl ve stanovené lhůtě uložená opatření ke zjednání nápravy
 • ukládá opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele, který není původcem závadného stavu.
 • projednává přestupky dle zákona o ochraně ovzduší.
 • projednává správní delikty spáchané v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2, zákona o ochraně ovzduší.
 • vykonává dozor nad dodržováním ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Vodní hospodářství

řeší na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

 • obecné nakládání s povrchovými vodami
 • užívání povrchových vod k plavbě
 • povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (odběry vod, vypouštění odpadních vod a další), změna a zrušení povolení k nakládání s vodami
 • povolení k některým činnostem
 • stavební povolení, zkušební provoz a kolaudace vodních děl, ohlášení vodních děl a vodohospodářských ú­prav
 • vydávání opatření obecné povahy
 • povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek do kanalizace
 • souhlas dle § 17 vodního zákona, vyjádření dle § 18 vodního zákona, vydávání závazných stanovisek dle § 104 odst. 9 vodního zákona
 • vedení vodoprávní evidence a evidence vodovodů a kanalizací
 • sledování stavu povrchových a podzemních vod
 • ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů
 • vodní toky
 • kontrolní činnost – povinnosti vlastníků vodních děl, povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nachází vodní díla
 • provádění technicko-bezpečnostního dozoru nad vodními díly
 • povodně – ochrana, stanovení záplavových území, omezení v záplavových územích, povodňové plány, povodňové prohlídky
 • správní delikty podnikajících fyzických a právnických osob a přestupky fyzických osob
 • výkon vodoprávního dozoru
 • schvalování manipulačních, provozních a kanalizačních řádů
 • havarijní služba
 • součinnost s dalšími souvisejícími zákony, vyhláškami a právními předpisy

Ochrana zemědělského půdního fondu

na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále ZPF) a prováděcí vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu:

 • ukládání opatření k odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti, projednávání správních deliktů, kontrola plnění povinností dle znění zákona a podmínek vydaných souhlasů včetně provádění rekultivací a uložených opatření k nápravě; ukládání sankcí; předepisování odvodů za trvalé a dočasné odnětí půdy ze ZPF
 • udělování souhlasu k trvalému a dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF do 1 ha; udělování souhlasu ke změně druhu pozemku z trvalého travního porostu na ornou půdu; ukládání opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) a d) a v § 3 odst. 4 až 6 zákona a neplněním podmínek jím vydaného souhlasu; udělování souhlasu k použití sedimentů z rybníků a vedení evidence jejich použití; pořizování informací o zemědělské půdě ohrožené erozí, hodnocení jejího stavu a předávání těchto informací do evidence; zasílání údajů o odnětí půdy ze ZPF do evidence; uplatňování stanovisek k návrhům regulačních plánů; udělování vyjádření k návrhům tras vedení, komunikací a vodních cest; rozhodování o tom, zda pozemek je součástí ZPF, výkon státní správy, kontrolní činnost

Myslivost

na základě zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a prováděcích právních předpisů:

 • registrace honebních společenstev, evidence rejstříku honebních společenstev, uznávání honiteb, obor a jejich případných změn; ustanovení mysliveckých hospodářů na základě návrhu uživatele honitby; evidence odsouhlasených plánů mysliveckého hospodaření, v případě, že nedojde k dohodě, vydání správních rozhodnutí; vydávání rozhodnutí o snížení stavů zvěře, povolení lovu mimo dobu lovu, povolení lovu na nehonebních pozemcích; zpracování statistických hlášení o myslivosti za honitby; vydávání loveckých lístků; evidence a vydávání plomb a lístků o původu zvěře; dozorová a kontrolní činnost, ukládání sankcí

Ochrana zvířat

na základě zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a předpisů souvisejících:

 • projednávání přestupků a udělování sankcí chovatelům na úseku ochrany zvířat, odebírání týraných zvířat
 • metodické vedení v oblasti zabezpečení péče o toulavá a odebraná zvířata
 • přispívání na náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete, není-li jeho chovatel znám
  vedení evidence osob, které se dopustily přestupku podle tohoto zákona

Na úseku ochrany zdraví zajišťuje dle zákona o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

 • přijímá hlášení o nadměrném výskytu škodlivých hlodavců
 • dohlíží nad dodržováním vyhlášky

Ochrana rostlin

na základě zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a předpisů souvisejících

 • přijímání oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a jejich předkládání Ústavu k dalšímu řízení
 • vykonávání působnosti na úseku ochrany včel a na úseku letecké aplikace
 • projednávání přestupků nebo jiných správních deliktů, jde-li o výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat ukládání odstranění zjištěných nedostatků včetně určení lhůty
 • ukládání sankcí za nesplnění povinnosti zamezení výskytu a šíření škodlivých organismů

Rybářství

na základě zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství a prováděcích předpisů:

 • na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti
 • vydává a odebírá rybářské lístky
 • projednávání přestupků a správních deliktů

Ochrana přírody a krajiny

na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a předpisů souvisejících:

 • účast na ochraně přírody, péče o pozemky z důvodů ochrany přírody, spolupráce s orgány obce, přehled o veřejně přístupných komunikacích, souhlasy k jejich zřizování a rušení, povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby, ukládání provedení nezbytných zásahů včetně kácení dřevin, příjem oznámení o kácení dřevin a rozhodování o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin
 • registrace významných krajinných prvků, závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků, závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů, vyhlašování památných stromů a jejich pásem, ukládání biologického hodnocení
 • výkon státní správy v ochraně přírody v rozsahu svěřeném obecním úřadům, pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností
 • vydávání závazných stanovisek k umisťování staveb a dalším činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, vydávání nařízení k omezení nebo zákazu rušivé činnosti, rozhodování o zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, vydávání povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a jejich kříženců do krajiny, hodnocení a vymezení místních systémů ekologické stability, vydávání stanovisek k územním plánům a regulačním plánům z hlediska přenesené působnosti, vydávání opatření obecné povahy, vedení výpisů z ústředního seznamu, vyhlašování přechodně chráněných ploch, kontrola držení a povoleného způsobu nabytí zvláště chráněných živočichů a rostlin, rozhodování o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků, ukládání opatření proti poškození přírody, vykonávání dozorové a kontrolní činnosti, ukládání nápravných opatření, odebrání nepovoleně držených zvláště chráněných druhů, ukládání sankcí za protiprávní jednání na vymezených úsecích ochrany přírody, poskytování informací z oblasti ochrany přírody a krajiny

Lesní hospodářství

na základě zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a předpisů souvisejících:

 • rozhodování v pochybnostech, zda se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa, o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa, o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky, o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jimiž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a o souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby do 50 m od okraje lesa, o dělení lesních pozemků, při kterém výměra 1 dílu klesne pod 1 ha, o odnětí lesních pozemků nebo o omezení a o výši poplatku za odnětí, o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese, o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let, o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích, o udělení nebo odejmutí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře (dále OLH), o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce OLH, o ukládání sankcí, o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí, vedení evidence nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa, zajišťování zpracování osnov, povolování výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur, ustanovování a rušení lesní stráže, soustřeďování údajů lesní hospodářské evidence, dozorová a kontrolní činnost

Obecně

 • vydávání na návrh krajské veterinární správy nařízení obce o nařízení mimořádných veterinárních opatření, rušení tato nařízení a dozor na jejich plnění – dle příslušnosti v jednotlivých oborech ŽP
 • zpracování vyjádření z hlediska ochrany ŽP pro územní a stavební řízení
 • zpracování návrhů obecně závazných vyhlášek v oblasti ŽP a kontrola jejich dodržování
 • vyjadřování se k prodejům a pronájmům městského majetku z hlediska ochrany ŽP
 • projednávání návrhů, připomínek a podnětů uplatněných členy zastupitelstva města, rady města, výboru ŽP a občanů města v oblasti své působnosti
 • zajištění nepřetržité havarijní služby na úseku životního prostředí na území v působnosti úřadu s rozšířenou působností
 • spolupráce a předávání podnětů dle kompetencí orgánům KÚ KK, ČIŽP, AOPK, KHS KK, KVS SVS pro Karlovarský kraj aj.

V oblasti samosprávy

Na úseku lesů v majetku města

 • zajišťuje správu městských lesů
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...