STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA OSTROVA

Plnění a aktualizace SPRMO za rok 2021

Ostrov aktualizuje Strategický plán rozvoje města pro rok 2022

Strategický plán rozvoje města Ostrov (dále jen SPRMO) je strategickým rozvojovým dokumentem města, který byl schválen usn. ZM č.114/18 dne 12.9.2018 a je zveřejněn na webu města na odkaze https://www.ostrov.cz/…rova/d-13809.

Projekty do SPRMO byly zahrnuty na základě potřeb a podmínek v území. Do procesu tvorby Strategického plánu byla zapojena i veřejnost. V souladu se schváleným harmonogramem monitoringu SPRMO je orgánům města každoročně předkládán přehled o plnění a aktualizaci SPRMO.
Odbor rozvoje a územního plánování, ve spolupráci s ostatními odbory MěÚ jako garanty jednotlivých projektů, zpracoval vyhodnocení plnění SPRMO k 31.12.2021 a návrh aktualizace pro rok 2022 a další období.
Zastupitelstvo města Ostrova se bude tímto návrhem zabývat dne 13. 06. 2022.

Své náměty a připomínky k aktualizaci tohoto dokumentu zasílejte nejpozději do 13. 05. 2022 do diskusního fóra, případně písemně na adresu Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov.

Aktualizovaný souhrnný dokument bude zveřejněn v červnu 2022

Schválený strategický plán rozvoje města Ostrova

SPRMO schválený Zastupitelstvem města Ostrova dne 12.9.2018.
Strategický plán rozvoje města Ostrova představuje komplexní dokument, který mapuje současný stav ve městě a jeho okolí, ukazuje největší problémy města, vymezuje rozvojové možnosti a vizi rozvoje a navrhuje cestu, která by měla vést k naplnění této vize. Nový strategický plán tvoří několik částí. Část analytická mapuje současnou situaci v našem městě, problémy, ale i rozvojový potenciál. Vyhodnocuje mimo jiné i anketu na téma „Jsou v Ostrově podmínky pro kvalitní život?“, která nedávno probíhala mezi občany Ostrova. Další, návrhová část, představuje možnou cestu, jak zjištěné problémy a potřeby obyvatel města řešit. Poslední, tzv. implementační část již obsahuje konkrétní kroky k naplnění plánu, včetně nastavení monitorování a vyhodnocování úspěšnosti strategie.

Nový plán rozvoje se zaměřuje na následující čtyři rozvojové priority:

Priorita A1 – Podmínky pro kvalitní život ve městě
Priorita A2 – Podmínky pro osobní rozvoj obyvatel a návštěvníků města
Priorita A3 – Kvalitní prostředí pro život
Priorita B1 – Kvalitní správa města


Strategický plán rozvoje města je základním dokumentem pro řízení města a je podkladem pro tvorbu rozpočtu města.

Výsledný dokument byl schválen Zastupitelstvem města Ostrova dne 12.9.2018.

image.jfif (16 KB)

Strategický plán rozvoje města Ostrova je součástí projektu „Ostrov – optimalizace postupů ve veřejné správě“. Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost.

Odkaz na informace o zmíněném projektu najdete na tomto odkazu: http://www.ostrov.cz/…293/archiv=0

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...