PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A ZÓN 2024

Každoročně je Ministerstvem kultury ČR vypisován dotační titul na finanční podporu při obnově objektů v městské památkové zóně. Z tohoto Programu město Ostrov úspěšně čerpá státní dotace na obnovu nemovitých kulturních památek, které stojí na území městské památkové zóny. Příspěvky poskytované z Programu lze využít na obnovu kulturních památek ve vlastnictví měst, církví, jiných právnických a fyzických osob, za předpokladu dodržení závazných finančních podílů.

Závazné finanční podíly dle Programu

Zdroje

FO, PO, církve

Prostředky vlastníka nebo uživatele, případně jiné neveřejné zdroje

min. 40 %

Rozpočet města

min. 10 %

Prostředky z Programu

max. 50 %

Spolupodíly se vypočítávají z památkových prací provedených na obnově kulturní památky (nepamátkové práce si vlastník hradí z vlastních prostředků).

V případě restaurování lze hradit náklady až do výše 100 % z Programu regenerace. Restaurováním se rozumí zásah na kulturní památce, který závazné stanovisko označí za restaurování, tj. že se jedná o obnovu kulturní památky nebo její části, která je dílem výtvarného umění nebo uměleckořemeslnou prací. Takovou obnovu může provést pouze restaurátor s příslušným povolením MK. Restaurováním není náklad na lešení, režie, doprava, případně nový základ pod sochou atp. (uznatelné náklady např. základ, lešení – montáž a demontáž jsou stavební práce, které podléhají výpočtu povinných spolupodílů.)

NEUZNATELNÉ NÁKLADY:

 • modernizace objektů – zateplování, vytápění, vyvložkování komínů, elektroinstalace, rozvody vody, splašková kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, výplně otvorů z plastu, nebo typu EURO (okna, dveře, výkladce), izolační dvojskla a trojskla, protipožární okna, dveře a stěny;
 • nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, provizorní úpravy objektů (např. provizorní konstrukce krovu);
 • jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka;
 • hromosvody (pokud nejsou součástí obnov střešní krytiny), izolační střešní folie apod.;
 • protiradonová opatření;
 • pronájem lešení;
 • čištění a úklid budov;
 • stavebně-historické a restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy, projektové dokumentace;
 • náklady na stavební/autorský dozor;
 • úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky), terénní úpravy, sadové a parkové úpravy zeleně;
 • kopie sochařských děl a výdusky;
 • archeologie;
 • veškeré vedlejší rozpočtové náklady (vyjma zařízení staveniště do 3,5 %);
 • položka v rozpočtu – rezerva;
 • DPH – v případě, že vlastník je plátcem;
 • režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady za ubytování, koordinační činnost, zábory veřejného prostranství.

Žádosti o podporu z tohoto dotačního programu mohou žadatelé zasílat do 31. 10. 2023 na adresu:

Městský úřad Ostrov, Odbor rozvoje a územního plánování, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov nebo je mohou doručit osobně na podatelnu MěÚ Ostrov. Kontakt na administrátora programu: Odbor rozvoje a územního plánování, Ing. Jana Blehová, tel.: 354 224 879. K žá­dosti je potřeba doložit barevnou fotodokumentaci současného technického stavu památky, závazné stanovisko orgánu státní památkové péče a propočet nákladů projektanta nebo stavební firmy.

Podrobné informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva kultury České republiky:

https://www.mkcr.cz/…h-zon-cs-282

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...