PRŮZKUM POCITU BEZPEČÍ 2023

Vyhodnocení průzkumu pocitu bezpečí za rok 2023 a porovnání s rokem 2021

V roce 2023 vyplnilo dotazník 337 občanů, což je o cca 300 odevzdaných dotazníků méně než v roce 2021. Tento pokles přičítáme způsobu sběru dat, kdy oproti roku 2021 probíhal pouze elektronicky. Dotazník byl k vyplnění v místním Ostrovském měsíčníků, při poskytování služby SeniorExpres a také v elektronické podobě na facebooku a webových stránkách města Ostrov.

Tím nejdůležitějším bodem hodnocení je počet obyvatel (procentuální podíl), kteří se v našem městě cítí bezpečně. V roce 2021 se cítilo bezpečně 74 % obyvatel našeho města, což je o 11 procent více než v roce 2023, kdy se tak cítí 63 % respondentů.

V roce 2023 se cítí ve městě bezpečněji muži (66 %) oproti ženám (60 %). V roce 2021 to bylo naopak a ženy se cítili bezpečněji, než mužská část populace.

Dalším důležitým ukazatelem jsou lokality, kde se cítí občané nejvíce ohroženi.

Jak v roce 2021, tak i v roce 2023 jasně dominují mezi odpověďmi tři lokality a těmi jsou:

Krušnohorská ulice, Mírové náměstí a Májová ulice. Nicméně

Zatímco na Mírovém náměstí zaznamenáváme procentuální úbytek, u Krušnohorské a Májové ulice a je to mírný vzestup, a to i přes přijatá opatření, která jsme zavedli v předchozích letech.

Zajímavá informace nám vzešla u projevů chování, které nejvíce vadí občanům. Na prvním místě je vandalismus, který 33 % občanů (pokles o 4 %) považuje za nejvíce společensky nepřijatelný. Na druhé místo se dostalo stejně jako v roce 2021 rušení nočního klidu s 21 %. Třetí je majetková trestná činnost se 19 %, která se oproti roku 2021 zvýšila o 2 %. Chování nájemníků ubytoven a chování bezdomovců vadí lidem prakticky stejně, jako před dvěma lety. U ubytoven to je 17 % a u bezdomovců 8 %. Zajímavé je, že se tentokrát v možnosti jiné vyskytla odpověď distribuce a užívání drog, kterou začalo negativně vnímat 2 % respondentů.

Velikým překvapením provedeného průzkumu, který tak potvrzuje i celorepublikové statistiky, jsou odpovědi, v nichž se občané vyjadřují ke skupinám obyvatel, u kterých je největší riziko kriminality.

Na prvním místě jsou to sice Romové (28 %), ale oproti roku 2021 je u nich 11 % pokles. Tím největším překvapením je nárůst závislých lidí – v roce 2023 je jako nejvyšší riziko kriminality vnímá 27 %, v roce 2021 to bylo pouze 19%. Mládež si oproti roku 2021 polepšila. V současné době ji vnímá jako rizikovou 15 % obyvatel, o dva roky dříve to bylo 23 %.

Nově se v odpovědi objevili cizinci, které jako riziko kriminality vnímá 4 % respondentů.

Na základě výsledků z roku 2021 se koncepce naší prevence zaměřila na tyto skupiny obyvatelstva a především s mládeží se jí podařilo aktivněji pracovat, což se projevilo i na výsledku v tomto průzkumu.

V dalších otázkách jsme se občanů ptali, jak vnímají provozování ubytoven v katastru města z hlediska rizikového faktoru ohrožující jejich bezpečnost a veřejný pořádek ve městě.

70 % občanů vnímá existenci ubytoven jako rizikový faktor. V roce 2021 to bylo pouze 62 %.

Dalším dotazem jsme zjišťovali povědomí občanů o fungování hlídek Asistentů prevence kriminality v našem městě. 85 % dotázaných o nich ví, nicméně pouze 47 % vnímá jejich činnost za přínosnou.

Neméně zajímavý je procentuální poměr, který vzešel z otázky na kamerový systém. Povědomí o jeho fungování má 86 % respondentů, ale celých 95 % ho chce mít ve městě.

Je tedy zřejmé, že jsme se vydali správným směrem, protože právě na základě vyhodnocení průzkumu v roce 2019, jsme začali tento systém modernizovat, zkvalitňovat a rozšířili jsme i jeho obsluhu.

Podrobné grafy, včetně Vyhodnocení kriminality OO PČR – porovnání let 2022–2023 najdete níže.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...