ZÁKAZ PROVOZU KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA NIŽŠÍ NEŽ 3.TŘÍDY

Zákaz provozu kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy

(dle ČSN EN303–5), které jsou napojeny na teplovodní soustavu ústředního vytápění. Tento zákaz byl stanoven již v roce 2012, a to s účinností od 1. 9. 2022, nicméně tato účinnost byla novelou zákona o ochraně ovzduší č. 142/2022 Sb. posunuta o dva roky na 1. 9. 2024 pro zdroje umístěné v rodinných domech, bytových domech nebo stavbách pro rodinnou rekreaci. V ostatních objektech platí tento zákaz již od 1. 9. 2022.

Nyní již zbývá jen několik málo měsíců, kdy mohou provozovatelé nevyhovujících zdrojů včas požádat o dotační podporu na instalaci nových zdrojů tepla. Dotace pro rodinné domy – Nová zelená úsporám (novazelenauspo­ram.cz)

Žádáme občany (provozovatele kotlů, topidel) o předložení dokladu, kopii Protokolu o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje. Doklad lze zaslat na MěÚ Ostrov, odbor životního prostředí v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem na podatelna@ostrov.cz nebo kgottschierova@ostrov.cz

Revize kotlů na pevná paliva

Všichni provozovatelé kotlů na pevná paliva o příkonu 10 – 300 kW napojených na teplovodní soustavu vytápění mají povinnost zajistit provedení revize těchto kotlů.

Revizi může provést pouze tzv. odborně způsobilá osoba, tedy revizní technik, který byl proškolený výrobcem kotle a má od něj udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě kotle.

Revizi kotle je dále třeba provádět každé 3 roky. První kontrolu měl provozovatel zajistit nejpozději do 31. 12. 2016.

Vzor dokladu o kontrole technického stavu a provozu stacionárního zdroje je k dispozici níže. Seznam techniků působících v Karlovarském kraji, který vede Asociace podniků topenářské techniky najdete zde.

Vyžádání informace o zdroji a jeho emisích

Dle zákona o ochraně ovzduší má obecní úřad ORP pravomoc požadovat po provozovatelích spalovacích stacionárních zdrojů (dle § 17 odst. 1 písm. d)) „informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích“. Znamená to tedy, že může po provozovateli žádat také informace o typu spalovacího

stacionárního zdroje (kotel, topidlo, případně podrobnější členění dle přílohy č. 18 vyhlášky č. 415/2012) napojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění. Informace o jeho štítku s údajem o třídě kotle a odpovídající technické normě, jeho palivu a případně množství paliva spotřebovaného v určitém období.

V případě spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva typu topidlo (bez připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění), by měla být poskytnuta podrobnější specifikace tohoto zdroj (výrobce, typ, výkon, pokud je znám, například v podobě fotografie výrobního štítku zdroje či samotného zdroje).

Za neposkytnutí těchto informací, resp. za poskytnutí nepravdivých informací hrozí sankce (dle § 23 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně ovzduší) do 20 000 Kč.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...