HLEDÁME NOVÉHO ŘEDITELE/ŘEDITELKU MŠ MASARYKOVA

Rada města Ostrov v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace.

Místo výkonu práce: Masarykova 1195, Ostrov

Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1. 8. 2024

Předpoklady:

• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“)

• plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících (čestné prohlášení)

• bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících

• zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících (čestné prohlášení)

• znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém

• délka 3 let praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředi­telky:

• znalost problematiky řízení ve školství, znalost obecně závazných předpisů v oblasti školství a znalost nových trendů ve výchově a vzdělávání

• základní ekonomické znalosti

• organizační a řídící schopnosti

Náležitosti přihlášky:

• přesné označení konkursního řízení

• § jméno, příjmení a titul

• datum a místo narození

• státní příslušnost

• místo trvalého pobytu

• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu

• telefonické spojení a elektronická adresa

• datum a podpis

K přihlášce doložte:

• strukturovaný životopis v českém jazyce

• úředně ověřenou kopií dokladu o vzdělání

• čestné prohlášením o plné svéprávnosti

• čestné prohlášením o zdravotní způsobilosti

• výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce

• doklad o vykonání zkoušky v souladu § 4 zákona o pedagogických pracovnících (pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém

• potvrzením o zaměstnání či potvrzením od zaměstnavatele o délce praxe

• koncepce dalšího rozvoje mateřské školy (max. 4 strany strojopisu A4) v českém jazyce

• čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. 12. 1971)

• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Je možné, že v průběhu konkursního řízení bude s uchazečem veden pohovor s psychologem.

Přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději do 21. 5. 2024 na adresu:

Mgr. Vladimíra Macháčková, vedoucí odboru finančního a školství Městského úřadu v Ostrově, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, na obálku připište „KONKURSNÍ ŘÍZENÍ MŠ – NEOTVÍRAT“

(termín podání přihlášky je termín doručení přihlášky na podatelnu Městského úřadu Ostrov, tedy ne datum podání na Poštu apod.)

Bližší informace podají: Mgr. Vladimíra Macháčková, vedoucí OFŠ, tel. č. 354 224 824, e-mail: vmachackova@ostrov.cz

Ing. Jana Punčochářová, tajemnice MěÚ, tel. č. 354 224 885, e-mail: jpuncocharova@ostrov.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v konkursním řízení.

Zřizovatel se rozhodl, že pro konkursní řízení nevyužije možnosti uplatnění doplňkového hodnocení dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostrově dne 6. 5. 2024

Mgr. Lukáš Lerch v.r.

starosta města

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...