OPZ - OSTROV - OPTIMALIZACE POSTUPŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

eu-operacni-program-zamestnanosti.jfif (17 KB)

Název projektu: Ostrov – optimalizace postupů ve veřejné správě

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0­.0/16_058/0007381

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Městu Ostrov se podařilo získat z Operačního programu Zaměstnanost dotaci na projekt „Ostrov – optimalizace postupů ve veřejné správě“, který zahrnuje zpracování nového strategického plánu města a tvorbu koncepčních dokumentů (pasportů města). Jednotlivé pasporty budou obsahovat zejména informace o stanovištích na separovaný a směsný komunální odpad, městském mobiliáři, dětských hřištích, odpadkových koších, zeleni, místních komunikacích (parkovištích chodnících, mostních objektech, schodištích, odvodnění, dopravním značení) a cyklostezkách. Data budou zpracována pro katastrální území Ostrov nad Ohří, Dolní Žďár, Horní Žďár, Hluboký, Vykmanov, Maroltov, Květnová, Kfely a Mořičov. Veřejně přístupný webový prohlížeč bude obsahovat všechna nově pořízená data, zjednoduší přístup veřejnosti k informacím a sníží administrativní zátěž.
V rámci projektu zároveň proběhne realizace specifických vzdělávacích programů přispívajících ke zvyšování kvalifikace, znalostí a dovedností pracovníků MěÚ a zastupitelů města.

Cílem projektu je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšit kvalitu jejich fungování, snížit administrativní zátěž a profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků.

Dotace ve výši 95% z celkových způsobilých výdajů je poskytována cca ve výši 2 553 tis. Kč. Projekt byl zahájen v listopadu 2017 a datum ukončení realizace je naplánován na duben 2019.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...