POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Postup při vyřizování žádostí o informace

Schéma postupu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

 1. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
 2. Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a:
  1. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  2. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli,
  3. poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
 3. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní.
  Závažnými důvody jsou:
  1. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  2. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  3. konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
 4. Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Rozhodnutí musí obsahovat:
  • označení povinného subjektu,
  • číslo jednací a datum vydání rozhodnutí,
  • označení příjemce rozhodnutí,
  • výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno,
  • odůvodnění každého omezení práva na informace,
  • poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku,
  • vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka povinného subjektu s uvedením jména, příjmení a funkce.

Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

Jestliže orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí dle bodu 4, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

Obecným procesním předpisem pro přijímání žádostí a podání je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 37 odst. 4.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...