6. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTROV - 2023

ostrov-logo.png (83 KB)Vážená paní, vážený pane, svolávám 6. řádné zasedání
Zastupitelstva města Ostrov
v řádném termínu ve středu 13. prosince 2023 od 13.00 hod.
v Zastupitelském sále MěÚ Ostrov.


Program:

A) Kontrola plnění usnesení

1. Kontrola plnění usnesení

B) Odbor finanční a školství

2. Rozpočet města Ostrov na rok 2024
3. Střednědobý výhled rozpočtu města na léta 2025 – 2026
4. Žádost Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvková organizace, o souhlas s přesunem finančních prostředků do FI
5. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost
6. Majetek nepatrné hodnoty – dědictví
7. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby
8. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na obnovu objektů v historickém jádru města
9. Programy finanční podpory pro rok 2024
10. RO č. Z19/2023
11. Zmocnění Rady města k provádění rozpočtových opatření

C) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

12. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Ostrov z oblasti zdravotnictví, prevence sociálně patologických jevů a ze sociální a humanitární pro rok 2023 – veřejnoprávní smlouvy

D) Odbor propagace, kultury a cestovního ruchu

13. Schválení členství města Ostrov v Destinační agentuře Krušnohoří, z.s.

E) Odbor kancelář starosty a vnitřní správy

14. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Ostrov o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
15. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Ostrov o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
16. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Ostrov o místním poplatku ze psů
17. Souhlas s poskytnutím individuální dotace
18. Schválení Statutu nadačního fondu Srdce pro Ostrov, nadační fond sousedské pomoci
19. Odpověď na dopis Spolku občanů a přátel Vykmanova

F) Odbor majetku města

20. Uzavření Smlouvy o převodu nemovitostí a práv a povinností ze společného povolení mezi společností Industrial Center CR 4 s.r.o. a městem Ostrov
21. Uzavření Smlouvy o převodu nemovitostí mezi společností Accolade XXXIII s.r.o. a městem Ostrov
22. Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi společností Accolade CZ 78 s.r.o. a městem Ostrov v rámci záměru „Výrobní hala WITTE Automotive na díly pro BMW, Accolade průmyslový park Ostrov South“
23. Schválení výkupu garáží v lokalitě Jáchymovská ulice – vlečka
24. Využití nabídky předkupního práva na stavbu garáže bez čp/če
25. Využití předkupního práva na nákup pozemku st. p.č. 1527 v k.ú. Ostrov nad Ohří
26. Prodej částí pozemku p. č. 1711 a st. p. č. 3085, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří – zahrádkářská osada č. 70
27. Prodej 14 pozemků v k.ú. Ostrov nad Ohří
28. Prodej pozemku p.č. 31/4 v k.ú. Vykmanov u Ostrova
29. Prodej pozemku p.č. 224_520 a části p.č. 224_330 v k.ú. Ostrov – Koncept FAST
30. Prodej pozemků p. č. 492/2, p.č. 492/4, p.č. 513/1 a p.č. 513/2, vše v k.ú. Květnová
31. Směna pozemku st.p.č. 1067/17 za pozemek st. p.č.1039 v k.ú. Ostrov nad Ohří
32. Směna pozemku st.p.č. 1067/21 za pozemek st. p.č.1028 v k.ú. Ostrov nad Ohří

G) Odbor rozvoje a územního plánování

33. Jáchymovská – vlečka, Návrh obchodního modelu a strategie rozvoje území
34. Návrh na schválení strategie rozvoje města Ostrova – Strategie 2040

H) Informace starosty

35. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu rozpočtu PO a zprávy z výborů

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...