5. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTROV - 2023

ostrov-logo.png (83 KB)Vážená paní, vážený pane, svolávám 5. řádné zasedání
Zastupitelstva města Ostrov
v řádném termínu ve středu 20. září 2023 od 13.00 hod.
v Zastupitelském sále MěÚ Ostrov.


Program:

 1. Složení slibu členů zastupitelstva města
 2. Aktualizace Jednacího řádu ZM
 3. Kontrola plnění usnesení
 4. Souhlas s poskytnutím individuální dotace
 5. Odpověď na dopis občanů
 6. Změna OZV o nočním klidu
 7. Schválení obecně závazné vyhlášky o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
 8. Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany ve městě Ostrov
 9. Rezignace a jmenování člena Finančního výboru
 10. Úprava pravidel služby SENIOR EXPRES
 11. Snížení příspěvku zřizovatele na rok 2023 pro DK Ostrov
 12. Rozpočtová opatření
 13. Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby
 14. Žádost o podporu v rámci „Motivačního systému podpory pro zajištění ambulantní lékařské péče ve městě Ostrov“
 15. Program podpory a rozvoje sociálních služeb od roku 2024 – programové dotace
 16. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti – práva stezky a cesty mezi městem Ostrov a společností Apartmány pod horami s.r.o.
 17. Nákup pozemku st. p.č. . 962, jehož součástí je stavba bez čp/če (garáž) v k.ú. Ostrov nad Ohří
 18. Prodej části pozemku p.č. 551/10 v k.ú. Horní Žďár u Ostrova
 19. Prodej pozemků p.č.2875 a p.č. 2821 vše v k.ú. Ostrov nad Ohří
 20. Prodej pozemků p.č. 181/2, p.č. 179/16 a část pozemku p.č. 174/5, vše v k.ú. Dolní Žďár o Ostrova
 21. Prodej části pozemku p. č. 174/5 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova
 22. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu rozpočtu PO a zprávy z výborů
obcan-ZM-5-Bod-1-Kosilka-slozeni-slibu-clenu-zastupitelstva-mesta.pdf
obcan-ZM-5-Bod-2-Kosilka-aktualizace-jednaciho-radu-zm.pdf
obcan-ZM-5-Bod-3-Kosilka-kontrola-plneni-usneseni.pdf
obcan-ZM-5-Bod-4-Kosilka-souhlas-s-poskytnutim-individualni-dotace.pdf
obcan-ZM-5-Bod-5-Kosilka-odpoved-na-dopis-obcanu.pdf
obcan-ZM-5-Bod-6-Kosilka-zmena-ozv-o-nocnim-klidu.pdf
obcan-ZM-5-Bod-7-Kosilka-schvaleni-obecne-zavazne-vyhlasky-o-stanoveni-mist.pdf
obcan-ZM-5-Bod-8-Kosilka-smlouva-o-spolupraci-pri-zabezpecovani-pozarni-och.pdf
obcan-ZM-5-Bod-9-Kosilka-rezignace-a-jmenovani-clena-financniho-vyboru.pdf
obcan-ZM-5-Bod-10-Kosilka-uprava-pravidel-sluzby-senior-expres.pdf
obcan-ZM-5-Bod-11-Kosilka-snizeni-prispevku-zrizovatele-na-rok-2023-pro-dk-o.pdf
obcan-ZM-5-Bod-12-Kosilka-rozpoctova-opatreni.pdf
obcan-ZM-5-Bod-13-Kosilka-smlouva-o-poskytnuti-financni-podpory-bytove-vysta.pdf
obcan-ZM-5-Bod-14-Kosilka-zadost-o-podporu-v-ramci-motivacniho-systemu-podpo.pdf
obcan-ZM-5-Bod-15-Kosilka-program-podpory-a-rozvoje-socialnich-sluzeb-od-rok.pdf
obcan-ZM-5-Bod-16-Kosilka-uzavreni-smlouvy-o-zrizeni-sluzebnosti-prava-stezk.pdf
obcan-ZM-5-Bod-17-Kosilka-nakup-pozemku-st-p-c-962-jehoz-soucasti-je-stavba-.pdf
obcan-ZM-5-Bod-18-Kosilka-prodej-casti-pozemku-p-c-551-10-v-k-u-horni-zdar-u.pdf
obcan-ZM-5-Bod-19-Kosilka-prodej-pozemku-p-c-2875-a-p-c-2821-vse-v-k-u-ostro.pdf
obcan-ZM-5-Bod-20-Kosilka-prodej-pozemku-p-c-181-2-p-c-179-16-a-cast-pozemku.pdf
obcan-ZM-5-Bod-21-Kosilka-prodej-casti-pozemku-p-c-174-5-v-k-u-dolni-zdar-u-.pdf
obcan-ZM-5-Bod-22-Kosilka-informace-starosty-dotazy-clenu-zm-zmeny-v-rozpisu.pdf
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...