3. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTROV - 2024

ostrov-logo.png (83 KB)Vážená paní, vážený pane,
svolávám 3. řádné jednání Zastupitelstva města Ostrov
v řádném termínu na středu 24. dubna 2024 od 13.00 hod.
v zastupitelském sále MěÚ Ostrov


Program:

A) Zahájení
1) Schválení programu ZM

B) Kontrola plnění usnesení
2) Kontrola plnění usnesení

C) Odbor finanční a školství
3) Závěrečný účet města za rok 2023, příděl prostředků do fondů města a účetní závěrka k 31.12.2023
4) Rozpočtová opatření

D) Odbor propagace, kultury a cestovního ruchu
5) Občan města roku 2023

E) Odbor majetku města
6) Prodej části pozemku p. č. 1/1 a části pozemku p. č. 1/9, k. ú. Mořičov
7) Prodej části pozemku p. č. 11/3 k. ú. Mořičov
8) Prodej části p. č. 59 k. ú. Květnová
9) Prodej pozemku p. č. 494 k. ú. Maroltov
10) Směna pozemku st. p. č. 1002 za pozemek st. p. č. 1073/7 k. ú. Ostrov nad Ohří
11) Směna pozemku st. p. č. 1051 za pozemek st. p. č. 951/7 v k. ú. Ostrov nad Ohří
12) Nákup pozemku st. p. č. 1020, jehož součástí je stavba bez čp/če (garáž) v k. ú. Ostrov nad Ohří
13) Bezúplatné nabytí pozemku 32/1 k. ú. Vykmanov
14) Bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 863/2 k. ú. Květnová
15) Odpověď na návrh p. Bc. Karla Loučky – zachování jedné řady garáží u Penny

F) Odbor kancelář starosty a vnitřní správy
16) Odpověď na petici
17) Odpověď na dotaz KE Ostrov-Elektrik s.r.o
18) Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se navrhuje provedení speciální ochranné deratizace
19) Návrh Obecně závazné vyhlášky Města Ostrov o místním poplatku z pobytu
20) Podpora sportovních, kulturních a zájmových aktivit – veřejnoprávní smlouvy

G) Odbor rozvoje a územního plánování
21) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt přístavby ZUŠ Ostrov
22) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce povrchu atletické dráhy v Ostrově

H) Informace starosty
23) Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu rozpočtu PO a zprávy z výborů


Mgr. David Hanakovič MBA v.r.
starosta města


Vážení kolegové, dovoluji si vás požádat, abyste veškeré dotazy, které vás při studování materiálů napadnou,
směřovali k mým rukám nebo je zanechali na sekretariátu tak, abych byl schopen zajistit kvalifikovanou odpověď před ZM.


obcan-ZM-3-Bod-1-Kosilka-schvaleni-programu-zm.pdf
obcan-ZM-3-Bod-2-Kosilka-kontrola-plneni-usneseni.pdf
obcan-ZM-3-Bod-3-Kosilka-zaverecny-ucet-mesta-za-rok-2023-pridel-prostredku.pdf
obcan-ZM-3-Bod-4-Kosilka-rozpoctova-opatreni.pdf
obcan-ZM-3-Bod-5-Kosilka-obcan-mesta-roku-2023.pdf
obcan-ZM-3-Bod-6-Kosilka-prodej-casti-pozemku-p-c-1-1-a-casti-pozemku-p-c-1.pdf
obcan-ZM-3-Bod-7-Kosilka-prodej-casti-pozemku-p-c-11-3-k-u-moricov.pdf
obcan-ZM-3-Bod-8-Kosilka-prodej-casti-p-c-59-k-u-kvetnova.pdf
obcan-ZM-3-Bod-9-Kosilka-prodej-pozemku-p-c-494-k-u-maroltov.pdf
obcan-ZM-3-Bod-10-Kosilka-smena-pozemku-st-p-c-1002-za-pozemek-st-p-c-1073-7.pdf
obcan-ZM-3-Bod-11-Kosilka-smena-pozemku-st-p-c-1051-za-pozemek-st-p-c-951-7-.pdf
obcan-ZM-3-Bod-12-Kosilka-nakup-pozemku-st-p-c-1020-jehoz-soucasti-je-stavba.pdf
obcan-ZM-3-Bod-13-Kosilka-bezuplatne-nabyti-pozemku-32-1-k-u-vykmanov.pdf
obcan-ZM-3-Bod-14-Kosilka-bezuplatne-nabyti-casti-pozemku-p-c-863-2-k-u-kvet.pdf
obcan-ZM-3-Bod-15-Kosilka-odpoved-na-navrh-p-bc-karla-loucky-zachovani-jedne.pdf
obcan-ZM-3-Bod-16-Kosilka-odpoved-na-petici.pdf
obcan-ZM-3-Bod-17-Kosilka-odpoved-na-dotaz-ke-ostrov-elektrik-s-r-o.pdf
obcan-ZM-3-Bod-18-Kosilka-navrh-obecne-zavazne-vyhlasky-kterou-se-navrhuje-p.pdf
obcan-ZM-3-Bod-19-Kosilka-navrh-obecne-zavazne-vyhlasky-mesta-ostrov-o-mistn.pdf
obcan-ZM-3-Bod-20-Kosilka-podpora-sportovnich-kulturnich-a-zajmovych-aktivit.pdf
obcan-ZM-3-Bod-21-Kosilka-schvaleni-podani-zadosti-o-dotaci-na-projekt-prist.pdf
obcan-ZM-3-Bod-22-Kosilka-schvaleni-podani-zadosti-o-dotaci-na-projekt-rekon.pdf
obcan-ZM-3-Bod-23-Kosilka-informace-starosty-dotazy-clenu-zm-zmeny-v-rozpisu.pdf
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...